Магістерська робота: Передумови і чинники розвитку рекреаційного господарства Єврорегіону “Буг"

Туризм в Єврорегіоні " Буг"


ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ЄВРОРЕГІОНУ “БУГ
1.1.  Суть і структура рекреаційного комплексу
1.2. Інтегральна оцінка туристсько-рекреаційної сфери території
1.3. Закономірності, принципи та фактори розвитку рекреаційного
1.4. Методика дослідження рекреаційно-туристичного комплексу
1.5.    Методичні підходи до оцінки можливості формування рекреаційної галузі на території ТРК

РОЗДІЛ 2. ЄВРОРЕГІОНУ “БУГ” ЯК СКЛАДОВА ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ-БІЛОРУСІЇ- ПОЛЬЩІ
2.1. Географiчне розташування i територiя ЄРБ
2.2. Історія створення та розвитку Єврорегіону
2.3. Організаційна структура та цілі Єврорегіону
2.4.  Туристські заходи та проекти, що реалізуються в єврорегіоні "Буг" за участю структур ЄС

РОЗДІЛ 3. SWOT-АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА ЄВРОРЕГІОНУ “БУГ”
3.1. Природно-рекреаційні ресурси Єврорегіону “Буг”
3.1.1. Рельєф як туристичний ресурс
3.1.2. Кліматичні ресурси та умови
3.1.3. Лісові ресурси
3.1.4. Водні туристичні ресурси
3.1.5. Бальнеологічні ресурси
3.1.6. Біотичні туристичні ресурси
3.2. Культурно-історичні ресурси Єврорегіону “Буг”
3.3. Соціально-економічні ресурси Єврорегіону “Буг”
3.4. Види туризму, що найкраще розвинені в Єврорегіоні
3.5. Природно-заповітний фонд Єврорегіону “Буг”
3.6. Туристична інфраструктура

РОЗДІЛ 4. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ЄВРОРЕГІОНУ “БУГ”
4.1           Інтегралні показники розвитку регіонів транскордонного Єврорегіону «Буг»
4.2. Проблеми використання рекреаційних ресурсів Єврорегіону “Буг”
4.3. Перспективи розвитку співпраці України-Білорусії-Польщі в рамках ЄРБ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність теми. Єврорегіон "Буг" має значний природно-рекреаційним і культурно-історичним потенціалом, який є передумовою ефективного функціонування туристично-рекреаційної галузі. Проте Волинська, Брестська області та Люблінське воєводство мають невисокий ступінь соціально-економічного розвитку, в порівняння з центральними районами України, Білорусії та Польщі. Спільна робота суміжних регіонів - одна з умов збільшення значення їх соціально-економічного розвитку. Так як дані регіони мають схожі тенденції і проблеми розвитку, в такому випадку спільні зусилля у рамках прикордонного партнерства допоможуть вирішити актуальні завдання. Стимуляція розвитку прикордонного туризму - стратегічна мета соціально-економічного розвитку Єврорегіону “Буг”. Якраз завдяки цьому вивчення прикордонного партнерства Волинської області з прикордонними територіями Польщі та Білорусії у сфері туризму дуже актуальне. Також є проблема удосконалення туристичної інфраструктури, становлення туризму та рекреації, використання туристичних перспектив, що є актуальним для прикордонних регіонів Білорусії, Польщі та України.

Публікації по даній темі. Туристсько-рекреаційному комплексу Єврорегіоні «Буг» присвячено чималу кількість робіт. Зокрема, І. А. Дубович займався дослідженням основних проблем та можливостей розвитку туризму в Єврорегіоні «Буг». Проблеми розвитку прикордонного туризму, а зокрема передумови та сучасний розвиток туризму в Люблінському воєводстві та Волинській і Брестській областях, основні напрямки розвитку туристсько-рекреаційного комплексу Єврорегіону «Буг» досліджувала В. В. Ядощук.

Оскільки дана проблема є дуже актуальною у наш час, саме тому нею займається багато вчених, а саме: П.Ф. Коваль, Т.В. Григор'єва, Н.О. Алєшугіна, Т.В. Григор'єва, Н.В. Фоменко, М.О. Михайловський, П.О. Масляк,    Г.П. Андреева, О.О. Зеленська,  О.Г. Пархоменко, С.І. Бондар, В.Б. Дудко. Дослідженням цієї проблеми на регіональному рівні, в останні роки займалося досить багато вчених, зокрема: О.М. Жданова, А.М. Тучак, В.І. Поляковський, О.В. Ільїна, В.І. Павлов, І.В. Котова, Л.М. Черчик,  та ін.

Щодо публікацій польських науковців, то дана наукова проблема присутня в роботах А. Вавринюка, який досліджує розвиток агротуризму на прикордонних землях України, Республіки Білорусь та Республіки Польща, а також К. Жіхоня, М. Чапської, які досліджували розвиток туризму в єврорегіоні "Буг". Проте праць, що визначають основні види і нинішні тенденції формування туризму на Волині з прикордонними територіями Республіки Білорусь та Республіки Польща, немає.

Мета дослідження – аналіз рекреаційно-туристичного комплексу Єврорегіону “Буг” у системі транскордонного співробітництва України-Білорусії-Польщі, встановлення ключових рис транскордонного партнерства Волинської області з прикордонними територіальними одиницями Республіки Білорусь та Республіки Польща у сфері туризму.
Відповідно до мети проведення дослідження вирішувалися такі завдання:
- дослідження передумов розвитку туризму на прикордонних територіях;
- оцінка основних видів, проблем туристичної діяльності в Єврорегіоні “Буг”:
- формулювання стратегічних напрямків розвитку туризму на найближчі роки.
- Проведення SWOT-аналізу (виявити коло ключових переваг та обмежень, які надає дана територія, а також передбачити потенційні можливості та загрози подальшому функціонуванню турисько-рекреаційного господарства, які вона в собі містить) розвитку рекреаційного господарства Єврорегіону “Буг”,
- Визначення основних проблем розвитку туристичної галузі в регіоні,
запропонувати шляхи їх подолання;
- Розробка концепції розвитку рекреаційного господарства Єврорегіону “Буг”.

Наукова новизна полягає у вивченні поточного стану та можливостей розвитку туристичної та рекреаційної діяльності Євррегіону "Буг". Стратегія розвитку туризму та рекреації в Єврорегіоні "Буг" має можливість бути застосована в якості пріоритетного напрямку розвитку даної сфери, в свою чергу дасть можливість збільшити конкурентоспроможність Єврорегіону як туристичного центру на різних рівнях. Ця стратегія дає можливість планувати і передбачати розвиток туризму в рамках регіональної соціально-економічної системи Єврорегіону з урахуванням сталого розвитку території, допоможе вирішити проблеми розвитку туризму, трудових ресурсів, приведе до поліпшення демографічної ситуації та підвищення соціально-економічних показників в цілому.
Об'єкт дослідження – Рекреаційно-туристичний комплекс Єврорегіону “Буг”.
Предмет дослідження – методика дослідження рекреаційного потенціалу території.
Методами дослідження туристсько-рекреаційного комплексу Єврорегіону «Буг” є методи районування, swot-аналізу, порівняльно-географічний, картографування, групування, літературний, статистико-економічний, моделювання, історичний (ретроспективний).
Джерельною базою під час написання магістерської роботи були підручники, статті, джерела Інтернет, статистичні дані, рекламні матеріали.
Структура роботи.  Магістерська робота складається зі вступу, чотирьох  розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

ВИСНОВКИ

1. Волинська, Бреська області та Люблінське воєводство володіють великими можливостями для партнерства в галузі туризму та рекреації. Найбільш популярними тенденціями розвитку туризму на українсько-білорусько-польському прикордонні є культурно-історичний, рекреаційний,  сільський (зелений) та екологічний туризм. Співпраця в туристичній галузі, особливо між Україною та Польщею, є взаємовигідною та перспективною. Для прикладу: у рейтингу 10 ключових держав в'їзного та виїзного туризму в Україні Польща займає 2 місце і навпаки.

2. Беручи до уваги теперішню природно-ресурсну базу Єврорегіону, пам'ятки історії, культури та архітектури, етнічну самобутність жителів, яскраві паркові комплекси і природні рельєфи, найбільш прийнятними напрямами розвитку туризму на прикордонних землях є: рекреаційний, сільський, культурно-історичний, етнічний, аграрний, екологічний та ін.

3. Для подолання проблем туристсько-рекреаційної галузі Єврорегіону "Буг" необхідно вирішити такі першочергові завдання у розвитку туризму: проведення наукових досліджень щодо виявлення й оцінки рекреаційних ресурсів і перспективного рекреаційного фонду, реконструкція та модернізація існуючої інфраструктури туризму, залучення як внутрішніх, так і іноземних інвесторів до розбудови туристично-рекреаційного комплексу Єврорегіону “Буг”, утворення інфраструктури туризму в зонах міжнародних і внутрішніх транспортних коридорів на території Єврорегіону “Буг”, створення туристично-рекреаційної системи сервісу на рівні європейських стандартів у Шацькому НПП, як територї, яка має найвигідніше положення для розвитку туризму в Єврорегіоні "Буг", створення кадастру рекреаційних ресурсів з оцінкою їх значення і розробкою генерального плану використання природних рекреаційних ресурсів, формування сучасної системи інформаційно-рекламного забезпечення туристично-рекреаційного бізнесу Єврорегіону "Буг", створення центру розвитку туризму з метою підготовки кадрів наукових, економічних, соціальних і маркетингових досліджень в інтересах транскордонного Єврорегіону та загалом розвиток співпраці в галузі туризму в рамках "Єврорегіон Буг".

4. Важливими чинниками розвитку транскордонного співробітництва та туризму на території Єврорегіону “Буг” є історичні, які визначили характер кордонів, особливості зв’язків між сусідніми державами (Україною, Білорусією, Польщею), вплинули на характер транскордонного зближення. Сприятливими є правові та інституціальні чинники, які характеризуються розгалуженою правовою базою та наявними інституціями, що займаються проблематикою регіонального розвитку багатосторонньої співпраці в розвитку рекреації та туризму. Природно-географічні особливості всіх частин Єврорегіону “Буг” сприяють спільному освоєнню різних видів ресурсів учасниками транскордонного процесу, впливають на безпосередні контакти жителів прикордоння, визначають характер заходів, які необхідно здійснити для розв’язання проблем економічного, екологічного або іншого характеру.

5. Значне місце в діяльності Єврорегіону “Буг” займає реалізація програм ЄС, які є не лише складовими його функціонально-компонентної структури, але й допомагають підвищувати рівень розвитку в економічному, соціальному, культурному та інших аспектах. Одним із найважливіших компонентів транскордонного співробітництва Єврорегіону “Буг” є Програма Сусідства INTERREG IIIA/TACIS CBC, яка була створена для підтримки транскордонної співпраці на східному кордоні Європейського Союзу, що повинна сприяти підвищенню рівня життя населення, а також покращенню господарської інтеграції прикордонних регіонів. Саме ця програма дала початок співробітництву у сфері культурних обмінів, проведення наукових конференцій, програми підвищення кваліфікації, студентських зустрічей та обмінів.

6. Створення транскордонного інформаційного простору Єврорегіону «Буг» забезпечить основу для обміну і співробітництва між трьома країнами (Україною, Білорусією та Польщею) шляхом: розробки показників, що стосуються транскордонних природно-рекреаційних ресурсів; складання сценаріїв розвитку управління такими ресурсами в єврорегіоні; зміцнення загальних баз даних шляхом обміну даними та інформацією; розвитку та управління мережами загального спостереження за системою транскордонних природно-рекреаційних ресурсів.

7. Для розвитку туристсько-рекреаційного комплексу на території Єврорегіону “Буг” потрібно зробити комплексний аналіз поточного становища і можливості розвитку туристичної та рекреаційної діяльності Єврорегіону "Буг". Головними передумовами розвитку туризму та рекреації на території транскордонного об’єднання є природні та культурно-історичні. В цій магістерській роботі простежено різні види туристично-рекреаційних послуг в регіоні та визначені інтегральні коофіцієнти забезпечення прикордонних територій тими чи іншими видами туристсько-рекреаційних ресурсів. Наведені приклади наявних на даний період в Єврорегіоні ринків туристично-рекреаційних послуг.

8. До головних труднощів, які стримують необхідний рівень розвитку туристично-рекреаційного комплексу Єврорегіону "Буг" відноситься: жителі регіону слабо підготовлені до туристичного підприємництва, практично на всій території Єврорегіону відсутні постійні механізми регулювання господарських відносин, фінансові важелі, а стимули розвитку рекреаційної сфери тільки формуються, інженерна та соціальна інфраструктура загального призначення (транспортні шляхи, автотранспортне сполучення, зв'язок, водопостачання, каналізація, громадське харчування) мають низький рівень розвитку практично всюди (особливо у Волинській області), не сформована сучасна система інформаційного забезпечення туристичного бізнесу, спостерігається дефіцит висококваліфікованих менеджерів у сфері туристського бізнесу, тощо. В магістерській роботі запропоновано основні шляхи та напрямки реформування туристично-рекреаційної сфери Єврорегіону.

9. Приклад діяльності польської частини єврорегіону “Буг” є важливим прикладом для України, оскільки вона є повноправним членом єврорегіону “Буг”. Зокрема, реалізація “дзеркальних” проектів має великий вплив на поглиблення транскордонних зв’язків Польщі з Україною. Проекти позитивно впливають також і на розвиток багатьох галузей суспільного життя країни: розвиток туристичної та господарської інфраструктури, культурний обмін, поглиблення міжособистісних та бізнесових контактів. Використовуючи досвід польської частини єврорегіону, Україна може значно підвищити рівень соціально-економічного розвитку власних адміністративно-територіальних одиниць. До того ж, Україна має наочний приклад складання і реалізації проектів, ефективності використання коштів ЄС, що може використати в подальшому поглибленні транскордонного співробітництва.

10. В умовах важкого фінансового становища, яке переживає туристична сфера майже всіх регіонів Єврорегіону “Буг” в період економічної кризи, необхідна гнучка політика фінансового регулювання її розвитку. Зокрема, всі податки і платежі, які стягуються з суб'єктів рекреаційного господарювання, повинні залишатись на місцях і концентруватися для розвитку рекреаційної галузі. Окремі субгалузі туризму, передусім санаторно-курортне лікування, вимагають податкових пільг.

Вартість роботи: 200 грн.
Кількість сторінок: 130
ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Немає коментарів:

Дописати коментар

Сервис звонка с сайта RedConnect