ДИПЛОМНА: Модернізація лінії виробництва сухого молока

 


Предмет: технологія, креслення.
Тип роботи: дипломна, магістерська.
Унікальність тексту: 89%

Напружена, нестійка соціально-політична і економічна обстановка, що склалася в даний час в нашій країні, обумовлює зростання різних відхилень в особистісному розвитку і поведінці підростаючого покоління. Серед них особливу тривогу викликає не тільки прогресуюча відчуженість, підвищена тривожність, духовна спустошеність дітей, але і їхній комплекс неповноцінності. Найбільш гостро цей процес проявляється на межі переходу дитини з дитинства у дорослий стан – в підлітковий вік.

Щоб отримати повний текст роботи звертайтесь за контактами, які є на сайті.


ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 
1.1 Огляд сучасних способів виробництва молока
1.2. Аналіз сучасних ліній фасування молока 

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА СУХОГО МОЛОКА В ПП «РОМЕНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ КОМБІНАТ»
2.1 Характеристика ПП «Роменський молочний комбінат» і опис його структури 
2.2. Опис технологічного процесу виробництва сухого молока 
2.3. Опис існуючого обладнання для створення сухого молока 

РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА СУХОГО МОЛОКА
3.1. Розрахунок продуктивності лінії виробництва сухого молока 
3.2. Вибір лінії в ПП «Роменський молочний комбінат»
3.3. Розрахунок транспортера (конвеєра) 

РОЗДІЛ 4. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
4.1 Вимоги безпеки до технологічного обладнання та виробничих процесів 
4.2 Охорона праці 
4.3 Умови праці на підприємстві 
4.4 Виробничий травматизм і його профілактика 
4.5 Протипожежна профілактика 

РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ 

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ ВСТУП

Актуальність теми. Молочна промисловість - галузь харчової промисловості, яка виробляє різні молочні продукти з сирого коров'ячого молока. Молочна промисловість об'єднує підприємства, які виробляють вершкове масло, сухе молоко, молочні консерви, сир, морозиво, кисломолочні продукти та інші.
У молоці ідеально збалансований склад поживних речовин. У раціоні людини величезну частку займають саме молочні продукти. Від усієї кількості їжі спожитої людиною, молоко займає 20%. У молоці міститься: 4% жирів; 3,5% білків; 6% лактози; 2% мінеральних з'єднань; 84,5% води.
ПП «Роменський молочний комбінат» - одне з найбільших підприємств Сумської області по переробці молока.
ПП «Роменський молочний комбінат» - величезне і конкуренто-спроможне підприємство молочної галузі на Півночі України. Він входить в число найсучасніших заводів і гідно представляє Сумську область на українському ринку.
Висока якість закуповуваного молока, постійний контроль використовуваних матеріалів, суворе дотримання технологічних режимів, санітарний стан цехів і дільниць, висококваліфіковані фахівці - все це дозволяє заводу бути конкурентоспроможним не тільки на території Сумської області, а й за її межами.
Своєчасне сучасне технічне переозброєння підприємства впроваджує нові технології, розширює асортимент і підтримує високу якість продукції, що випускається.
Необхідно відзначити, що дана тема дослідження висвітлена в літературі в достатній мірі. Фундаментальні дослідження, спрямовані на розгляд питань планування на підприємстві, були проведені вітчизняними і зарубіжними вченими, серед яких М.М. Алексєєва, І.Т. Балабанов, М.І. Бухалков, А.І. Ільїн, Н.Д. Кондратьєв, Г.А. Краюхин, Г.В. Савицька, В.В. Царьов, Е.А. Уткін, А.Д. Шеремет та інші. У навчальних посібниках розкрито сутність економічної діяльності підприємства, розглянуті принципи і основні етапи модернізації лінії. Пропоновані авторами методи дозволяють знизити ризик помилок в модернізації лінії і істотно поліпшити її діяльність.
Актуальність обраної теми обумовлена тим, що через модернізацію лінії реалізується основна мета функціонування підприємства, яка полягає в отриманні максимального прибутку.
У зв'язку з цим тема роботи є актуальною.
Об'єктом дослідження є ПП «Роменський молочний комбінат».
Предмет дослідження - виробнича програма модернізації лінії на ПП «Роменський молочний комбінат».
Метою роботи є розробка проекту модернізації лінії фасування сухого молока на ПП «Роменський молочний комбінат».
Завданнями роботи є:
- огляд сучасних способів виробництва молока;
- аналіз сучасних ліній фасування молока;
- розрахунок продуктивності лінії фасування і підбір лінії;
- розрахунок продуктивності транспортера (конвеєра) і вибір транспортера;
- формування висновків і пропозицій.
Методи досліджень: аналітичний, розрахунковий, графічний. У процесі дослідження проводилися аналіз виконання плану по випуску та реалізації продукції, ритмічності виробництва, якості продукції, середовища підприємства, використання виробничих потужностей.
При проведенні даного аналізу використовувалися такі прийоми і методи:
- горизонтальний аналіз;
- вертикальний аналіз;
- порівняльний аналіз;
- аналіз коефіцієнтів.
В результаті дослідження визначено план випуску продукції в натуральному і вартісному вираженні, виявлено резерви поліпшення використання виробничих потужностей, проведена оцінка ефективності виробничої програми.
Значимість роботи полягає в тому, що пропоновані результати дослідження можуть бути використані для удосконалення планування виробничої програми підприємства. Отримані результати з планування виробничої програми сприятимуть підвищенню ефективності діяльності підприємства.
Практична значимість роботи полягає в тому, що проведѐнний аналіз модернізації лінії ПП «Роменський молочний комбінат» і розроблені рекомендації по її ефективності важливі для вдосконалення лінії сухого молока.
Струтура роботи. Дипломна робота складається з вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Робота містить 62 сторінки та 6 рисунків.


ВИСНОВКИ

У роботі було проведено огляд сучасних способів виробництва молока, а також детально вивчені основні технологічні етапи виробництва сухого молока. Були вивчені органолептичні і фізико-хімічні показники і вимоги, що до молока.
Проведено аналіз сучасних ліній фасування сухого молока. Були розглянуті провідні фірми і компанії з виробництва обладнання лінії розливу, проаналізовані такі показники, як вартість і якість, і їх взаємовідношення.
Зроблено розрахунок продуктивності лінії розливу і підібрана відповідна лінія. При аналізі розрахунку продуктивності ємнісного обладнання і продуктивності майбутньої лінії розливу, було вибрано відповідне обладнання, яке задовольняє підприємство за такими показниками як вартість, якість, продуктивність, ступінь автоматизації та оптимізації процесу.
Зроблено розрахунок продуктивності транспортера (конвеєра) і обраний відповідний вимогам транспортер. Розрахунок транспортера (конвеєра) був зроблений виходячи із розрахункової продуктивності лінії розливу (кількість розфасованих упаковок в годину). Була розрахована і підібрана довжина і ширина стрічки, діаметр ведучого барабана, потужність приводу.
Поставлені завдання вирішено, отже, мета роботи досягнута.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. http: //www.foodprom/2012/02.uа
2. http: //www.foodprom/2012/05.uа
3. http://www.taurasfenix.com/tf-rpp-4000/
4. http://www.taurasfenix.com/tf-rpp-4000L/
5. Васильєва Р.А. Методичні вказівки до побудови графіків технологічних процесів і роботи обладнання / Р.А. Васильєва., 2012 - 72с.
6. Гришин, А. С. Дипломне проектування підприємств молочної промисловості / А. С. Гришин. - М .: Агропромиздат, 2018. - 382 с.
7. ДСТУ 121003-83 ССБТ. Загальні вимоги безпеки.
8. ДСТУ 12.3.002-75 ССБТ. Загальні вимоги безпеки.
9. ДСТУ 12.2.0О3-91 ССБТ. Оборудование производственное. Загальні вимоги безпеки.
10. ДСТУ 121004-91 ССБТ. Пожежна безпека. Загальні вимоги.
11. ДСТУ 121010-76 ССБТ. Вибухобезпека. Загальні вимоги.
12. ДСТУ 121007-76 ССБТ. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки.
13. Гришин, А. С. Дипломне проектування підприємств молочної промисловості / А. С. Гришин. - К.: Агропромиздат, 2018. - 382 с.
14. Григор'єв, В. С. Дипломне проектування підприємств молочної промисловості / - 2015. - 258 с.
15. Горенкова, М.В. Проектування підприємств молочної промисловості - 2015. - 125 с.
16. Додосова, А. С. Підприємства молочної промисловості / - К.: Агропромиздат, 2016. - 423 с.
17. Єршов, П.С. Технологічний процес. - Львів, 2018. -191с.
18. Лінія розливу УКР-ПАК - http://www.ukr-pak.ua/filling_lines.html
19. Машини і технології, 1992. - http://www.tma1992.xn--u-8sb/
20. История ПП «Роменський молочний комбінат» – http://www.milk74.uа
21. Технологические этапы производства молочных напитков Н.К. Фомин – М.: Высшая школа, 2019. – 768 с.
22. Технологические этапы производства молочных напитков Н.К. Фомин – К.: Высшая школа, 2009. – 768 с.
23. Техническое задание на автоматизированную систему управления технологическими процессами (АСУТП), 2014. – 15с.
24. Тернопольский, А. В. Проектирование ленточного конвейера, 1 том/А. В. Тернопольский, 2018. – 155с.
25. Тернопольский, А. В. Проектирование ленточного конвейера, 2 том /А. В. Тернопольский, 2018. – 185с.
26. Терешин, А. В. Проектирование ленточного конвейера /А. В. Терешин, 2019. – 55с.
27. Хасанов, З.В. Проектирование конвейеров / 2016. – 96с.
28. Хохлов, П.Г. Проектирование конвейера / 2018. –255с.
29. Фомин, В.Е. Проектирование / 2011. – 137с.
30. Филипов, В.Н. «Конвейер» / 2018. – 95с.
31. Харитонов Г.С. Проектирование / 2019. – 125с.
32. Хамидулин ФЛ. Оборудование отрасли. Технологическое оборудование отрасли: Учебно-практическое пособие. – К.: МГТУ, 2015 г.– 72 с.
33. Характеристика предприятия ПП «Роменський молочний комбінат»– http://www.milk74.uа
34. Уварова И.И. Известия вузов. Пищевая технология. – 2014. – № 1–2. – http://e.lanbook.com/view/journal/100883/. – С. 34-36.
35. Упаковка напитков / М.М. Благовещенская, Л.А. Злобин. – издательский дом "Предприниматель", 2015. – 76с.
36. Алексєєва А.І. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності / А.І. Алексєєва, Ю.В. Васильєв. - К.: Фінанси і статистика, 2010. -529 с.
37. Алексєєва М.M. Планування діяльності фірми / М.М. Алексєєва.- К.: Фінанси статистика, 2010. - 248 с.
38. Лисенко Д.В. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності / Д.В. Лисенко К.: Инфра - К, 2011.-320 с.
39. БасовскійЛ.Е. Прогнозування та планування в умовах ринку / Л.Є. Басовский. - М .: Инфра-М, 2010.- 378 с.
40. Лапигін Ю.Н. Збірник бізнес-планів реальних організацій / Ю.В. Андріянов, О.В. Бобкова, Ю.Н. Лапигін.- К.: Омега-Л, 2011.- 304с.
41. Рижакіна Т.Г. Планування на підприємстві Т.Г. Рижакіна; Томський політехнічний універсітет.- Тернопіль: Вид-во Тернопілького політехнічного університету, 2015.- 193 с.
42. Ляско В. І. Стратегічне планування розвитку підприємства / В.І. Ляско.-К.: Іспит, 2010.- 310 с.
43. Тертишніков М.І. Економіка підприємства / М.І. Тертишнік.-М .: ІНФРА-М, 2012.
 - 301 с.
44. Баканов М.І. Теорія економічного аналізу М.І.. Баканов. - К.: Фінанси і статистика, 2011 року. - 416 с.
45. Царьов В.В. Внутріфірмове планування / В.В. Царев.- Л.: Основа, 2010.- 496 с.
46. Алексєєнко Н.А. Економіка промислового підприємства / Н.А. Алексєєнко, І.М. Гурова. – К.: Вид-во Гревцова, 2011. - 246 с.
47. Грузинів В.П. Економіка підприємства / В.П. Грузінов.- К.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2010.- 535с.
48. Сак А.В. Оптимізація маркетингових рішень / А.В. Сак, В.А. Журавльов. - К: Вид-во Гревцова, 2010. - 304 с.
 49. Бухалков М.І. Внутріфірмове планування / М.І. Бухалков. - К.: Інфра - М, 2019. - 392 с.
50. Закон України від 06.12.2011 N402-ЗУ // Газета.-2014.- N1124.- 101с.
51. Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика організацій» ПБУ 1/2008: [затверджено наказом Мінфіну України від 06.10.2008 р N106н] офіц. текст: від 27.04.2012 р N55н.-М .: Бератор, 2014.- 43с.
52. Положення з бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації» ПБУ 4/99 [затверджено наказом Мінфіну України від 06.07.1999г. N43н] .- К.: Бератор, 2015.- 69с.
53. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій [наказ Мінфіну України від 31.10.2000 N 94н] офіц. текст: станом на 08.11.2010 р-М .: Проспект, -2012 96 с.
54. Податковий кодекс України (частина друга) офіц. текст: станом на 01.02.2016 р -К.: Проспект, 2016.- 1 024 с.
55. Положення з бухгалтерського обліку «Облік розрахунків з податку на прибуток організації» ПБУ 18/02 [затверджено наказом Мінфіну України від 19.11.2002г. N144н] .- К.: Бератор, 2014.- 59с.
56. Бланк І.А. Управленіепрібилью / І.А. Бланк. - Київ: Ніка-Центр, Ельга, 2011.- 448 с.
57. Аналіз фінансової звітності / под.ред. Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова // - К.: Річ навіть і сервіс, 2010.- 346 с.
58. Стражев В.І. Аналіз господарської діяльності в промисловості / В.І. Стражева. - К.: Вища школа, 2010.- 678 с.
59. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства / Г.В. Савицька. - К.: ИНФРА-М, 2011.- 704 с.
60. Ковальов В.В. Аналіз господарської діяльності підприємства / В.В. Ковальов, О.М. Волкова. - К.: ТК Велбі, 2010. 424с.
 61. Ільїн А.І. Планування на підприємстві / А.І. Ільін.- К.: Нове знання, 2010. 634с.
62. Шигаев А.І. Контролінг стратегії розвитку підприємства / А.І. Шігаев.- М.: ЮНИТИ, 2012. - 351 с.
63. Національна спілка виробників молока продуктів [Електронний ресурс] // Союзмолоко.- 2016. -URL: http://www.souzmoloko.uа (дата звернення 15.03.2020 р).
64. Аналіз структури ринку молочної продукції України [Електронний ресурс] Є.В.. Миронова // Молодий учений.- 2016.-doi42 / 5148 (дата звернення 14.02.2020 р).
65. Маркетингові дослідження ринку молочних продуктів [Електронний ресурс] // Ринок молочних продуктов.- 2016.-URL: http: // expert- rating.ru/marketing_research (дата звернення 24.02.2016 р).
66. Харчова промисловість у 2019 році [Електронний ресурс] // Промисловість України. - 2019.-URL: http://www.foodprom.uа (дата звернення 10.04.2020 р).
67. Список найбільших підприємств харчової та переробної промисловості Сумської області [Електронний ресурс] // Департамент сільського господарства і переробної промисловості Сумської області.-2016.-URL: http://www.depsh.uа/docs/9 (дата звернення 29.02. 2016 г.).
68. Закон України від 13.03.2006 N38-ФЗ «Про рекламу» // Дер.газета.-2013 N1012.- 98с.
69. Шляхи виживання в ринкових умовах / ШелюкА.Н. // Главбух.-2012.-N7.-С.38-40.
70. Впровадження нової технології / ШереховаМ.С. //Главбух.- 2010.-N 5.- С.54-60.
71. Черняк В.З. Бізнес-планування / В.З. Черняк, А.В. Черняк, І.В. Довдіенко. - К.: Вид-во РДЛ, 2005. - 271 с.
72. Дубровін І.А. Економіка і організація виробництва / І.А. Дубровін, А.Р. Єсіна, І.П. Стуканова. - М .: Дашков і К, 2011. - 202 с.
 73. Горемикін В.А. Планування на підприємстві / В. А. Горемикін.- К.: Вища освіта, 2012. - 695 с.
74. Семенова В.М. Економіка підприємства / В.М. Семенова. – Л.: Пітер, 2012.- 384 с.
75. Аналіз структури ринку молочної продукції України /ЧеботареваМ.С. // Молодий учений.- 2012.-N7. -З. 137-141.
76. Переверзєв М.П. Менеджмент / М.П. Переверзєв, Н.А. Шайденко, Л.Є. Басовскій.- К.: ИНФРА-М, 2018.- 359 с.
77. Благов Ю. Є. Корпоративна соціальна відповідальність. Еволюція концепції. / Ю.Є. Благов.- К.: Вища школа менеджменту, 2011.-298 с.
78. Закон України від 07.02.1992 р. N2300-1 (ред. Від 13.07.2015) «Про захист прав споживачів» // Дер.газета.- 2013.-N1012.- 98с.
79. Наказ Мінфіну України від 02.07.2010 р. N66н (ред. Від 06.0.4.2015) «Про форми бухгалтерської отчетностіорганізацій» // Питання економіки 2014.-N1032.- 108с.
80. Кричевський Н.А. Корпоративна соціальна відповідальність / Н.А. Кріевскій.- К.: Дашко і К., 2010. -390 с.ТАКОЖ ЦІКАВІ СТАТТІ:
Немає коментарів:

Дописати коментар

Сервис звонка с сайта RedConnect