ДИПЛОМНА: Методика розвитку соціокультурної компетентності учнів основного етапу засобами веб-застосунків

 

Тип роботи: дипломна, магістерська.
Унікальність тексту: 85%

Напружена, нестійка соціально-політична і економічна обстановка, що склалася в даний час в нашій країні, обумовлює зростання різних відхилень в особистісному розвитку і поведінці підростаючого покоління. Серед них особливу тривогу викликає не тільки прогресуюча відчуженість, підвищена тривожність, духовна спустошеність дітей, але і їхній комплекс неповноцінності. Найбільш гостро цей процес проявляється на межі переходу дитини з дитинства у дорослий стан – в підлітковий вік.

Щоб отримати повний текст роботи звертайтеся за контактами, які є на сайті.


ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ОСНОВНОМУ ЕТАПІ ЗЗСО
1.1. Сутність ключових понять дослідження та чинні освітньо-нормативні вимоги
1.2. Психологічні, вікові та лінгвістичні передумови розвитку соціокультурної компетентності учнів основного етапу ЗЗСО
1.3. Методичні передумови розвитку соціокультурної компетентності на основному етапі ЗЗСО 
Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОГО ЕТАПУ ЗАСОБАМИ ВЕБ-ЗАСТОСУНКІВ
2.1. Класифікація веб-застосунків, придатних для розвитку соціокультурної компетентності учнів основного етапу
2.2. Методика розвитку соціокультурної компетентності учнів основного етапу ЗЗСО засобами веб-застосунків
2.3. Експериментальна перевірка ефективності розробленої методики
Висновки до розділу 2

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИВСТУП

Актуальність дослідження. Сучасний стан суспільства характеризується посиленням соціальної мобільності і міграції. Все частіше у взаємодію вступають люди різного світогляду, етнічної приналежності, представники різних культур. Расові, національні, конфесійні і інші особливості роблять значний вплив на характер взаємин між індивідами і соціальними групами і нерідко ведуть до нерозуміння або відкритого протистояння, зростання культурної нетерпимості. Внаслідок чого величезну роль набуває формування соціокультурної компетентності.
Проблема формування соціокультурної компетентності знайшла своє відображення в працях вітчизняних і зарубіжних вчених, які є представниками різних наук (філософія, культурологія, педагогіка). Так А.Я. Флиєр [55] розглядає дане поняття як систему ціннісних і культурних орієнтацій особистості в контексті полікультурної взаємодії. А.П. Садохін [38] досліджує соціокультурну компетентність як здатність і готовність до соціокультурної взаємодії шляхом оволодіння знань про власну культуру і культуру партнера. А.В. Хуторський розглядає прийоми і засоби її формування у дітей як компонент загальнокультурної компетентності [20].
Результати цих досліджень в даний час відображені у вимогах державного освітнього стандарту загальної освіти. Відповідно до стандарту одним з напрямків роботи школи є формування полікультурності, що забезпечує безконфліктну ідентифікацію особистості в багатокультурному суспільстві [29], а також формування позитивного ставлення учнів до іншої думки, міжкультурної толерантності. Все це забезпечує можливість заломлення ситуації погіршення культурних конфліктів, за допомогою формування соціокультурної компетентності.
Соціокультурна компетентність являє собою сукупність культурологічних знань і соціального досвіду, що включає в себе досвід здійснення способів діяльності, досвід творчої діяльності, а також досвід емоційно-ціннісних відносин [19].
Слід зазначити, що вміння бути безоціночним по відношенню до інших поглядів, проявляти міжкультурну толерантність відіграє значну роль в процесі взаємин як вчителя і учня, так і учнів між собою. Крім того, формування соціокультурної компетентності може мати свою специфіку в залежності від навчального предмета.
Зокрема, формування соціокультурної компетентності при викладанні іноземної мови повинно включати не тільки єдині комплексні завдання з вивчення теоретичних основ мови і граматики, а й становлення іншомовної комунікативної компетенції, яка передбачає крім обміну інформацією, досягнення якоїсь спільноти, встановлення міжособистісного сприйняття.
Таким чином, формування соціокультурної компетентності має істотне значення для забезпечення соціальної компетентності і свідомої орієнтації школярів на позиції інших людей (перш за все партнера по спілкуванню або діяльності) і є одним з вимог державного освітнього стандарту загальної освіти [29] .
Протиріччя дослідження: між необхідністю формування соціокультурної компетентності у кожного члена суспільства, в тому числі у дітей шкільного віку і недостатньою розробленістю змістовного та методичного компонентів вирішення даного питання в освітніх установах.
Проблема дослідження: формування соціокультурної компетентності у школярів на уроках.
Тема дослідження: «Методика розвитку соціокультурної компетентності учнів основного етапу засобами веб-застосунків».
Об'єкт дослідження: процес формування соціокультурної компетентності у школярів на уроках.
Предмет дослідження: зміст формування соціокультурної компетентності на уроках в школярів.
Мета дослідження: на основі аналізу теоретичних і емпіричних даних розробити комплекс заходів щодо формування соціокультурної компетентності у дітей шкільного віку на уроках.
Завдання дослідження:
1) розглянути сутність ключових понять дослідження та чинні освітньо-нормативні вимоги;
2) виявити психологічні, вікові та лінгвістичні передумови розвитку соціокультурної компетентності учнів основного етапу ЗНЗ;
3) простежити методичні передумови розвитку соціокультурної компетентності на основному етапі ЗНЗ;
 4) здійснити класифікація веб-застосунків, придатних для розвитку соціокультурної компетентності учнів основного етапу;
5) дослідити методику розвитку соціокультурної компетентності учнів основного етапу ЗНЗ засобами веб-застосунків;
6) експериментальна перевірити ефективності розробленої методики.
Методи дослідження: теоретичні: аналіз, синтез, узагальнення; емпіричні: анкетування, аналіз документів, метод математичної обробки інформації.
Структура дипломної роботи. Дипломна робота включає вступ, два розділи, висновок, список використаних джерел, додатки.ВИСНОВКИ

На основі аналізу теоретичних і емпіричних даних по формуванню соціокультурної компетентності у школярів на уроках були сформульовані наступні висновки:
Аналіз робіт М.А. Жукової, Е.В. Виноградової показав, що соціокультурна компетентність є одним з головних ресурсів розвитку людини в умовах глобалізації суспільних відносин. Соціокультурна компетентність являє собою інтегративну властивість особистості, в основі якої лежить толерантне ставлення до представників різних культур, теоретична (знання особистості про особливості національної і чужої культури) і практична (конкретні дії толерантного/інтолерантного реагування) готовність до соціокультурної діяльності.
Шкільний вік являє собою важливий період життя, який пов'язаний з появою навчальної діяльністю дитини. Вона втілюється у вигляді нової соціальної ситуації і в значній мірі характеризується відношенням «дитина - вчитель».
Грунтуючись на дослідженнях І.А. Зимової, В.А. Сітарова, можна зробити висновок, що для шкільного віку одним з основних факторів для успішного навчання, є наявність мотиву. Також, важливо зазначити, такі процеси, як увага, сприйняття, пам'ять, мислення, уява, мова, що визначають подальший розвиток пізнавальної сфери молодшого школяра, обумовлюють готовність до ефективної взаємодії дітей один з одним, що має на увазі під собою вміння грамотно викладати свої думки і вміння орієнтувати своє висловлювання на різні ситуації спілкування, що дозволяє говорити про можливість формування соціокультурної компетентності, в тому числі на уроках англійської мови.
  Існуючі програми вивчення англійської мови засновані на різних методах, прийомах і засобах:
- методи: словесні методи - розповідь, бесіда країнознавчого характеру; наочні методи - демонстрація кінофільмів, відеофільмів застосування аудіо-текстів; методи формування інтересу до навчання - сюжетно-рольові ігри; методи письмової перевірки знань, умінь і навичок - «метод письма»;
- прийоми: організаційні прийоми; прийоми функціонального призначення - Link Lists (зіставна таблиця); прийоми, що відображають тип джерела інформації - складання діалогів і монологів; прийоми матеріально-технічного оснащення;
- засоби: вербальні - контекст «діалог культур»; візуальні - країнознавчі матеріали.
Їх використання на уроках англійської мови дозволяє говорити про можливість формування соціокультурної компетентності.
Це може бути досягнуто шляхом придбання початкових навичок спілкування в усній і письмовій формі на основі своїх мовних можливостей; освоєння правил мовної і немовної поведінки за допомогою використання мовних кліше (варіанти важливого і шанобливого звернення до співрозмовника, варіанти відповіді на критичні зауваження і т.п.); освоєння початкових лінгвістичних уявлень, необхідних для оволодіння на елементарному рівні усною і письмовою мовою.
Аналіз діяльності показав, що основна мета полягає у всебічному розвитку особистості учнів за допомогою формування розумових, моральних, естетичних, трудових і фізичних якостей особистості в їх тісному взаємозв'язку. Формування соціокультурної компетентності також не залишається без уваги вчителів, в тому числі і на уроках англійської мови.
  Результати проведеної діагностики дозволили виявити, що для більшої частини класного колективу характерно прояв соціокультурної компетентності. Однак є учні, які мають поверхневі знання, як про власну, так і про чужу культуру, прояв толерантного ставлення варіюється від обставин, а також є учні для яких характерні дії інтолерантності характеру.
Для вирішення даних проблем був розроблений комплекс заходів, спрямований на підвищення загального рівня соціокультурної компетентності.
Запропонований комплекс заходів щодо формування соціокультурної компетентності у школярів на уроках спрямований на оволодіння учнями різних умінь і прийомів, необхідних для міжкультурного спілкування.
Зокрема, комплекс спрямований на підвищення рівня культурної обізнаності, розвиток умінь правильно сприймати інформацію, виокремлювати основну думку, аналізувати отриману інформацію, давати їй оцінку, вибудовувати свою поведінку, контролюючи емоційні реакції, щодо ситуації, що підвищує здатність дитини будувати міжкультурне спілкування на основі взаємоповаги. При цьому розроблений комплекс заходів слід розглядати як невід'ємний елемент «загальношкільної програми» по формуванню соціокультурної компетентності у учнів.
Таким чином, завдання дослідження вирішені, його мета досягнута.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Астаф'єва О.Н., Захарова О.А. Інформаційно-комунікативна компетентність особистості в умовах становлення інформаційного суспільства [Електронний ресурс] // Документарное сховище GigaBaza.uа [сайт]. [2018]. URL: https://gigabaza.uа/doc/86387.html 
2. Ахметшина Л.В. Виховання толерантності на уроках англійської мови // Фізична культура, спорт і здоров'я в сучасному суспільстві: зб. науч. статей за матеріалами междун. наук.-практич. конф. 2016. С. 21-29.
3. Бабанський Ю.К. Методи навчання в сучасній школі. К.: Просвіта, 2015. 208 с.
4. Бабанський Ю.К. Педагогіка: навч. посібник для студентів педагогічних інститутів. К.: Просвіта, 2018. 479 с.
5. Бабешкова А.І. Методичні прийоми і засоби, що використовуються при організації процесу навчання [Електронний ресурс] // Мультиурок. URL: https://multiurok.uа/files/mietodichie skiie-priiemy-i-sriedstva.html 
6. Баранова Н.В., Гусєва С.Б. Соціокультурний компонент у змісті навчання англійської мови // Іноземні мови в школі. 2011. № 4, С. 13-20.
7. Боголюбова Н.М., Миколаєва Ю.В. Міжкультурна комунікація та міжнародний культурний обмін: навч. посібник. Л .: Видавництво «СПбКО», 2019. 416 с.
8. Загальна декларація прав людини: прийнята і проголошена Генер. Асамблеєю ООН 10 дек. 1948 г. [Електронний ресурс] // Організація Об'єднаних Націй [сайт]. [2018]. URL: http://www.un.org/ru/documents/dec l_conv / declarations / declhr 
9. Гаврилова Н.А. Використання сучасних прийомів навчання в умовах запровадження НУШ ТОВ [Електронний ресурс] // Інфоурок [Сайт].  URL: https://infourok.uа/material.html?mid=103832
10. Груздева І.В. Соціокультурна компетентність: підходи до визначення структури і функції // Грамота. 2015. № 8. С. 55-58.
11. Жукова Т.А. Педагогічна технологія формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів: автореферат дис. ... канд. пед. наук. Кропивницький, 2017. 23 с.
12. Зимова І.А. Ключові компетенції - нова парадигма результату освіти // Вища освіта сьогодні, 2013. № 5. С. 34-42.
13. Зимова І.А., Бойденко Б.М., Кривченко Т.А., Морозова Н.А. Загальна культура людини в системі вимог державного освітнього стандарту. М .: Дослідницький центр проблем якості підготовки фахівців, 2019. 67 с.
14. Золотарьова К.В. Індивідуальні особливості уваги. К.: Лабораторія книга, 2010. 70 с.
15. Ігнатьєв Є.І., Лукін Н.С., Громов М.Д. Психологія. Посібник для педагогічних училищ (шкільних). К.: Просвіта, 2015. 344 с.
16. Капітонов Е.А., Зінченко Г.П. Корпоративна культура: теорія і практика, 2015. 351 с.
17. Кармін А. С, Новикова Є. С. Культурологія. Л.: Основа, 2016. 464 с.
18. Коломійченко Л.В., Суханов О. Б. Формування компетентності викладачів військового вузу в питаннях виховання міжнаціональної толерантності курсантів // Педагогічна освіта і наука. 2012. № 9. С. 73-76.
19. Коломійченко Л.В., Груздева І.В. Соціокультурна компетентність: її культурологічні аспекти, сутність, підходи до визначення // Сучасні проблеми науки та освіти. 2015. № 1.
20. Краєвський В.В., Хуторський А.В. Основи навчання: Дидактика і методика. Уч.пособие для студ. вищ. навч. зав. К.: Видавництво. Центр «Академія». 2017. 352с.
21. Красильникова О.А. Діалог культур на уроках англійської мови для студентів СПО // Діалог культур в сучасному освітньому просторі: зб. науч. статей за матеріалами респ. наук.-практич. конф. 2018. С. 94-97.
22. Кустов Ю.А., Лівшиць Ю.А., Стацук С.В. Сутність соціокультурної компетентності особистості // Вісник Вінницького університету. 2014. С. 1-13.
23. Латухіна М. В. Поняття соціокультурної компетенції у навчанні англійської мови // Молодий вчений. 2014. № 20. С. 725-727.
24. Леонтьєв А. Н. Потреби, мотиви і емоції. К.: Вид-во Київ. Ун-ту, 2011. 40 с.
25. Мерзлякова І.В. Соціальна культура як основа соціального благополуччя людини і суспільства // Вчені записки Запорізького державного університету. 2019. З 97-100.
26. Методика вивчення толерантності дітей [Електронний ресурс] // Мультиурок сайт. [2019]. URL: https://multiurok.uа/files/ankiety-po- tolierantnosti.html 
27. Муравйова Н.Г. Поняття соціокультурної компетенції в сучасній науці освітній практиці // Вісник Тернопільського державного університету. 2011. № 9. С. 136-143.
28. Новгородова Е.Е. До питання про структуру та зміст соціокультурної компетентності // Вісник КазГУКІ. 2016. № 4. С.39- 42.
29. Про затвердження та введення в дію федерального державного освітнього стандарту початкової загальної освіти (зі змінами на 18 травня 2015 року [Електронний ресурс]. URL: http: //docs.cntd.uа/document/902180656 
30. Олешко М.Ю. Сучасний освітній процес: основні поняття і терміни. К.: Супутник, 2016. 56 с.
31. Павлова О.В. Виховання толерантності на уроках іноземної мови в контексті діалогу культур. // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. 2015. № 9. С. 133-136.
 32. Панфілова А.П. Ігрове моделювання в діяльності педагога. К.: Академія, 2016.
33. Поняття культури особистості [Електронний ресурс] // Галузі психології [сайт].. URL: http://soulsick.uа/content/view/652/1/ 
34. Почтарьова Є.Ю. Соціокультурна компетентність і соціокультурний розвиток особистості в умовах сучасної освіти // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. 2011. № 2. С. 235- 238.
35. Прокоф'єва В.Л. Чарівна сила кіно-, відеофільму у формуванні мотивації до іншомовного спілкування. Хмельницький: ХДУ, 2016. 163 с.
36. Романова Н.М. Формування соціокультурної компетентності у молодших школярів на уроках англійської мови // Початкова школа. 2010 року.№ 11.С. 31-34
37. Русинова Л.П. навчальний посібник «Педагогічний словник за темами» [Електронний ресурс] // Глибинна психологія [сайт]. URL: https://www.psyoffice.uа/slovar-s181.htm 
38. Садохин А.П. Міжкультурна компетентність: поняття, структура, шляхи формування // Журнал соціології та соціальної антропології. 2017. Том X. № 1. С. 125-139.
39. Самохвалова І.Г. Соціокультурна компетентність особистості // Педагогічна освіта в Україні. 2012. № 3. С. 11-17.
40. Сапогова Е. Е. Психологія розвитку людини. Навч. посібник. К.: Аспект Пресс, 2015. 460 с.
41. Збірник діагностичних методик з дослідження розвитку толерантності [Електронний ресурс] // Скарбничка уроків сайт. URL: https://kopilkaurokov.uа/vneurochka/prochee/sbcbornik- diagnostichieskikh-mietodik-po-issliedovaniiu-razvitiia-tolierantnosti
42. Ситаров В.А. Дидактика: Учеб. посібник для студ. виш. пед. навч. зав. К.: Видавничий центр «Академія», 2014. 368 с.
43. Словник іншомовних слів. К.: Українська мова, 2017. 607 с.
44. Смагін Б.А. Конспект лекцій з філософії [Електронний ресурс] // Сайт для учнів. [2018]. URL: http://topuch.uа/konspekt-lekcij-po- filosofii / index27.html 
45. Соколова П.Ю. Формування етнокультурної обізнаності учнів початкових класів в загальноосвітній школі: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Саранськ, 2014. 24 с.
46. Соціальна ситуація розвитку в молодшому шкільному віці. Проблема адаптації дитини до школи [Електронний ресурс] // Психологія і час: [сайт]. URL: http://www.timepsyhology. uа/tpsys-36-1.html 
47. Сухих А.В. Психологія пізнавальних процесів: пам'ять і увагу; сприйняття і мислення: навч. посібник в 2 ч. К.: Кропивницький: Кропивницький. Держ. Ун-т, 2020. 221 с.
48. Тарасова Н.М. Соціокультурний компонент у викладанні іноземної мови // Вісник Харківького технологічного університету. 2014. С. 346-348.
49. Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М. Англійська мова 4 кл .: Підручник для лбщеобразоват. установ в 2 ч. К.: Академкнига / Підр, 2013. Ч.2. 104 с.
50. Тумбуліді М.Г. Виховання культури засобами англійської мови [Електронний ресурс] // Інфоурок [сайт].  URL: https://infourok.uа/vospitanie-kulturi-sredstvami-angliyskogo-yazika-310522.html 
51. Упатова Ю. М. Аналіз навчально-методичного комплекту К. Верещагіній англійську мову, 2 клас // Освіта в сучасному ринку. шк. 2010. № 1. С. 53-57.
52. Статут Муніципального автономного загальноосвітнього закладу середньої загальноосвітньої школи №16 [Електронний ресурс] // школа16.екатерінбург.рф [сайт]. URL: http: //школа16.київ. інбург.укр / sveden / document 
53. Фалькова Е. Г. Міжкультурна комунікація в основних поняттях і термінах: Методичний посібник. Л.: Ф-т філології та мистецтв ЛНУ. 20й7. 77 с.
54. Закон «Про освіту» від 29.12.2012 № 273-ЗУ (остання редакція) [Електронний ресурс] // Компанія «КонсультантПлюс» [сайт]. [2018]. URL: http://www.consultant.uа/document/cons_doc_LAW_140174/ 
55. Флиер А.Я. Культурна компетентність особистості: між проблемами освіти і національної політики // Суспільні науки і сучасність. 2010. № 2. С. 151-165.
56. Фрік Т.Б. Основи теорії міжкультурної коммунікац.: навч. посіб. Вид-во Тернопільського політехнічного університету, 2013. 100 с.
57. Хуторський А.В. Ключові компетенції та освітні стандарти [Електронний ресурс] // Інтернет-журнал «Ейдос» [сайт]. [2018]. URL: http://eidos.uа/journal/2002/0423.htm 
58. Чехова С.Е. Роль і місце соціокультурної компетентності в підготовці студентів вузу. Автореф. дис канд. пед. наук. Одеса, 2013.
59. Шабаліна О.Л., Новосьолова О.О. формування соціокультурної компетентності студентів університету засобами іноземної мови // Молодий вчений. 2017. № 13. З 136-139.
60. Шаповаленко І. В. Вікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія). М .: Гардарики, 2015. 349 с.
61. Щербаков А.А., Унда С.І. Особливості міжкультурної комунікації в сучасному світі // Молодий вчений. 2016. № 7. З 95-96.
62. Щукін О.М. Навчання іноземним мовам. Теорія та практика. Навчальний посібник для викладачів і студентів. К.: Филоматис, 2014. 175 с.
63. Anuziene Ieva. The structure of socio-cultural competence (self) development [Електронний ресурс] // ResearchGate сайт. [2019]. URL: https://www.researchgate.net/publication/287110748_The_Structure_Of_Socio- Cultural_Competence_Self_Development 


ТАКОЖ ЦІКАВІ СТАТТІ:

Немає коментарів:

Дописати коментар

Сервис звонка с сайта RedConnect