ДИПЛОМНА Клікбейт у заголовках новин як засіб привернення уваги


Предмет: журналістика.
Тип роботи: дипломна, магістерська.
Унікальність тексту: 85%


До теперішнього часу проблема дослідження заголовків текстів ЗМІ піднімалася в ряді робіт видних лінгвістів (Е. А. Лазарєва, В. П. Вомперскій, А. А. Люта, М. Шостак, І. А. Сиров, В. Г. Костомаров, А . С. часом і ін.). За визначенням І. А. Сирова, заголовок на сторінках газет є «комунікативною одиницю в позиції перед текстом, що є його назвою, що має синтаксичне оформлення, прямо або побічно вказує на зміст тексту і відмежовує одне мовне висловлювання від іншого».

Щоб отримати повний текст роботи звертайтеся за контактами, які є на сайті.ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КЛІКБЕЙТУ ЯК МОВНОЇ ПУБЛІКАЦІЙ
1.1 Мовні особливості фейковий публікацій
1.2 Фасцинативне сприйняття клікбейт-форм в інтер-дискурсивному просторі
1.3 Особливості спотворення інформації у текстах клікбейт-заголовків

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ КЛІКБЕЙТ-ЗАГОЛОВКІВ НОВИН ЯК ЗАСОБУ ПРИВЕРНЕННЯ УВАГИ
2.1 Дослідження клікбейт-заголовків в текстах політичного медіадискурсу
2.2 Клікбейтінг як фактор створення помилкового наративу в політичному медіадискурсі
2.3 Причини інформаційних технологій спотворення в клікбейт-заголовках

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛВСТУП

Актуальність теми. До теперішнього часу проблема дослідження заголовків текстів ЗМІ піднімалася в ряді робіт видних лінгвістів (Е. А. Лазарєва, В. П. Вомперскій, А. А. Люта, М. Шостак, І. А. Сиров, В. Г. Костомаров, А . С. часом і ін.). За визначенням І. А. Сирова, заголовок на сторінках газет є «комунікативною одиницю в позиції перед текстом, що є його назвою, що має синтаксичне оформлення, прямо або побічно вказує на зміст тексту і відмежовує одне мовне висловлювання від іншого» [1]. 
Клікбейт-заголовок не може не зацікавити лінгвістів, які досліджують процес адаптації мови до мінливої дійсності і використання її засобів для досягнення певних цілей. Висока частотність появи таких заголовків в Інтернет-середовищі, їх значний вплив на передачу і сприйняття інформації зумовили актуальність даного дослідження. 
Існує безліч підходів до вивчення газетних заголовків. Автори фокусують свою увагу на їх видах, функціях, структурі, семантиці і т.д. В цьому відношенні клікбейт-заголовки є комплексне багатовимірне явище, що викликає чимало запитань. Так, наприклад, Е. А. Лазарєва в своїй роботі «Тема в газеті» (2009) виділяє кілька видів газетних заголовків: 1) односпрямовані і комплексні заголовки, що відрізняються ступенем простоти/складності представлення інформації; 2) повноінформативні і неполноінформативні, пунктирні заголовки в залежності від повноти актуалізації смислового компонента тексту [7]. У той же час дослідник Ю. А. Бєлова - виділяє, в залежності від типу стратегій інтерпретації сенсу газетних заголовків та їх носіїв, дві групи газетних заголовків - заголовки з експліцитно вираженим змістом і заголовки з імпліцированим змістом, які розрізняються по локалізації сенсу на поверхневому або на глибинному рівні відповідно [1]. З наведених нижче прикладів видно, що неможливо віднести клікбейт-заголовок до якоїсь певної категорії. Швидше, вони є його підвидами. Це ще раз демонструє ступінь невивченості питання функціонування клікбейтінга в ЗМІ.
Актуальність даного дослідження обумовлена масштабним поширенням в ЗМІ різноманітних явищ, що представляють собою відповідь на виклики сучасності, зокрема, зміщення фокусу оповідання і появи нових форм представлення інформації.
Об'єктом дослідження є клікбейт-заголовки в текстах медіадискурсу електронних засобів масової інформації.
Предметом дослідження є реалізація маніпулятивного потенціалу клікбейт-заголовків в заобах масової інформації як засіб привернення уваги.
Метою роботи є вивчити явище клікбейтінга в текстах медіадискурсу, його властивості, особливості функціонування, а також проаналізувати використовувані в клікбейт-заголовках технології спотворення сенсу інформації з метою залучення читацької аудиторії.
Для досягнення поставленої в роботі мети необхідно вирішити такі завдання з теми дослідження:
- розглянути мовні особливості фейковий публікацій;
- простежити фасцинативне сприйняття клікбейт-форм в інтер-дискурсивному просторі;
- виділити особливості спотворення інформації у текстах клікбейт-заголовків;
- дослідити клікбейт-заголовки в текстах політичного медіадискурсу;
- проаналізувати клікбейтінг як фактор створення помилкового наративу в політичному медіадискурсі;
- виділити причини інформаційних технологій спотворення в клікбейт-заголовках.
Для вирішення поставлених в роботі завдань необхідно використовувати такі методи наукового дослідження: формально-лінгвістичний, кібернетичний, порівняльно-літературний та метод аналізу.
Матеріал і методи дослідження. В ході дослідження були застосовані такі загальнонаукові методи: метод суцільної вибірки аналізованого матеріалу, спостереження, опис, класифікація; приватні методи лінгвістичного аналізу: метод контекстуального аналізу, дискурс-аналіз, процедури смислової інтерпретації заголовка. Матеріалом послужили 200 клікбейт-заголовків новинних статей медіадискурсу, а його джерелами - електронні видання The Guardian, The Washington Post, The Telegraph, Russia Today.
Теоретична значимість роботи полягає в працях наступних авторів: Ю. М. Андрєєва, С.А. Боголюбова, Е.А. Гряда, Б.В. Єрофєєва, Е.А. Суханова та ряду інших.
Практична значимість роботи полягає в тому, що висновки і пропозиції в роботі можуть бути використані в навчальному процесі при викладанні дисципліни «Журналістика».
Структура роботи обумовлена її метою і завданнями і складається з: вступу, двох розділів, які об'єднують шість підрозділів, висновків і списку використаних джерел. Кожен з параграфів присвячений окремим досліджуваним питанням, покликаним відобразити логіку викладу матеріалу і полегшити систематичне сприйняття роботи.ВИСНОВКИ
У роботі розглянуто мовні особливості фейковий новин з позиції медіастилістики. Розглядаються такі поняття, як факт, фактоїд, фейк-ньюс, постправда. Постправда - це ситуація, коли розмивається межа між достовірною інформацією та фейком. Читачам і навіть журналістам важко зрозуміти, справжні інформаційні дані в матеріалі або помилкові. Виявлення фейковий новин стає найважливішим завданням не тільки для фахівців, що працюють з новинним контентом, але й для звичайного читача. Саме тому так важливо знайти об'єктивні екстралінгвістичні і лінгвістичні маркери, що вказують на високу ймовірність того, що ми маємо справу з помилковою інформацією. Аналізуються ті лінгвістичні й екстралінгвістичні маркери, які допомагають читачеві зрозуміти, що він має справу з недостовірною інформацією. Робиться висновок, що план вираження фейковий новин не менш важливий, ніж їх план змісту, тому для залучення уваги читачів в них використовуються різні мовні засоби, такі як, наприклад, метафори і стилістично маркована лексика. Емоція в сучасних ЗМІ стають важливішими факту, а думка важливіша достовірності. Вивчення відхилення від істини є предметом лінгвістичного дослідження давно і набуло особливої актуальності в даний час, коли брехня в медійному просторі починає культивуватися як мистецтво. Фейки представляють собою серйозний виклик сучасному суспільству, так як вони поширюються набагато швидше, ніж достовірні новини. Фейкові новини привертають журналістів і читачів, тому важливо розробляти алгоритм їх виявлення в тексті. Поширення в сучасному медійному просторі фейків змушує журналістів ретельно продумувати методики фактчекінга.
Представлені результати дослідження, націленого на виявлення технологій смислових спотворень інформації в клікбейт-заголовках в текстах медіадискурсу на прикладі новинних Інтернет-видань. На відміну від звичайних заголовків, головним завданням клікбейта є пробудження в читача не тільки інтересу до теми, скільки цікавості, яка змусить його клікнути по посиланню і перейти на сторінку з необхідним матеріалом. Були виділені як вербальні, так і невербальні прийоми, використовувані онлайн-авторами з метою залучення читацької аудиторії і підвищення рейтингу матеріалу і видання в цілому. Пояснення природи клікбейта і його функціонування в ЗМІ може бути використано у викладанні таких курсів, як медіалінгвістіка, політична комунікація, теорія масової комунікації, психолінгвістика і ін.
У роботі розглянуто явище клікбейтінга в інтердискурсивному просторі з точки зору фасцинативного сприйняття його форм.
Багатоаспектне вивчення описаної проблеми, безсумнівно, становить інтерес для дослідника: результатом проведення аналізу клікбейт-форм на рівні інтердискурсивних зв'язків, а саме –сопоставленого дослідження медіадискурсу, дискурсу реклами і соціальних мереж - стали цінні висновки, які можуть бути включені в курси журналістики, медіалінгвістікі, політичної лінгвістики, а також психолінгвістики.
Підводячи підсумки проведеного аналізу прийомів спотворення інформації в клікбейт-заголовках медіадискурсу, можна зробити висновок про те, що вони є потужним інструментом маніпулювання інтересом і увагою читача. Їх застосування допомагає розпалити цікавість, а пошук підтвердження або спростування представлених в заголовку фактів приносить особливе задоволення, як би втягує читача в гру, дозволяє йому самому додумувати і інтерпретувати події, що створює відчуття участі в найважливіших подіях світу. Прийоми спотворення інформації дають журналістам можливість обійти достовірне висвітлення подій, змінити їх відповідно до своїх поглядів і політикою видання, зробити свій матеріал привабливішим для читача, виділити його серед інших статей (особливо на ту ж тематику), піднести інформацію в зміненому вигляді, але без звернення до відвертої брехні. Нестандартне оформлення і розстановка акцентів роблять клікбейт-заголовки привабливими для читача, проте не варто забувати про шкоду надмірного їх вживання. Ошукані очікування можуть негативно позначитися на думці аудиторії про видання і, навпаки, привести до зниження рейтингу.
У цьому дослідженні особлива увага приділена явищу клікбейтінга, а саме тому, як воно реалізується в дискурсі ЗМІ. Аналізується маніпулятивний потенціал клікбейт-заголовків, в основі яких лежить спотворення сенсу інформації. Ця робота присвячена дуже важливій проблематиці - клікбейтінгу в ЗМІ, що володіє великим потенціалом в контролюванні уваги читача, дозованого управління інформацією і конструювання наративного простору. 
Проведені дослідження [3, 4] показали, що клікбейт реалізує себе не тільки у вигляді заголовків, але і у вигляді ілюстрацій, внутрішньо- і позатекстових посилань в медіатекстах і навіть у вигляді цілої статті в соціальних мережах. Таким чином, клікбейт (КБ) - це «особливий за формою і змістом контент і спосіб залучення уваги користувача до подальшого інформаційного повідомленню з явним спотворенням сенсу цих слів» [1].
Таким чином, онлайн англомовні видання, засновані на тиражуванні брехні як головного способу висвітлення подій з метою обдурення масового читача, знаходять все більш витончені інформаційно-комунікаційні технології, підключаючи інноваційні засоби електронних видань. Клікбейт-заголовки, які забезпечують моментальний доступ до необмеженого масиву інформації, створюють враження особистісного вибору споживача інформації, яка ніким не нав'язується йому, що могло б спровокувати реакцію відторгнення.
Думка про те, що клікбейт являє собою не тільки спосіб введення неправдивої інформації, а й інструмент виділення матеріалу в загальному інформаційному потоці, на даному етапі досліджень не набуло широкого поширення. Тим не менше, на наш погляд, ця проблема заслуговує на особливу увагу з боку дослідників і породжує безліч питань, відповіді на які ще тільки належить знайти.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бєлова Ю.А. Стратегії інтерпретації сенсу газетних заголовків британських медіа-текстів: дис. ... канд. філолог. наук. Одеса, 2009. 201 с.
2. Васильєв С.С. Вплив сучасних електронних ЗМІ на підсвідомість // Соціологія і психологія. Історична і соціально-освітня думка, 2012. №3 (13). с. 176-183.
3. Ворошилова М.Б. Креолізованного текст: аспекти вивчення // Політична лінгвістика, 2007. Вип. 21. С. 74-79.
4. Гришаєва Л. І. Як в медіадискурсі інформування стає маніпулюванням // Вісник МЛУ. 2015. №6 (717). С. 179-190.
5. Іванова С.В., Артемова О.Е. Маршрутизація сприйняття і потенціал політичного інтернет-медіатексту // Політична лінгвістика, 2013. №3 (45). с. 28-36.
6. Копніна Г.А. Мовне маніпулювання. К.: ФЛІНТА, 2017. 170 с.
7. Лазарєва Е.А. Тема в газеті. Свердловськ: видавництво Львівського університету, 2019. 96 с.
8. Сподарець О.О. Впливає потенціал образотворчого ряду в креолізованного текстах політичного дискурсу ЗМІ (на мат-ле суч. Америк. Політ. Медіадискурс) // Політична лінгвістика, 2015. №4. С. 112-117.
9. Стернин І.А. Основи мовної дії. Суми: Витоки, 2012. 178 с.
10. Сиров І.А. Функціонально-семантична класифікація назв і їх роль в організації тексту // Филол. науки, 2002. №3. С. 59-68.
11. Чанишева З.З. Інформаційні технології смислових спотворень в клікбейт-заголовках // Вісник ПНИП. Проблеми мовознавства та педагогіки, 2016. №4. С. 54-62.
12. Шейгал Є.І. Театральність політичного дискурсу // Одиниці мови і їх функціонування. Вип. 6. Саратов, 2000. URL: http://philology.ru/linguistics1/sheygal-00.htm (дата звернення: 12.12.2018).
13. Landow G.P. Hypertext. The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology // URL: http: // www. cyberartsweb.org/cpace/ht/jhup/decenter.html (дата звернення: 10.01.2018).
14. Бушів А. В. Медіаграмотність в умовах політики пост-правди // Сучасний дискурс-аналіз. - 2018. с. 23-28.
15. Вольська Н. Н. Клікбейт як засіб створення неправдивої інформації в інтернет-комунікації [Електронний ресурс] // Медіаскоп. 2018. № 2. URL: http: //www.medias cope.ru/2450 (дата звернення: 12.01.2019).
16. Гаврикова О. А. Функціонування клікбейтінга як інструменту інформаційного моделювання реальності в інтернет-просторі // Молодь в науці: нові аргументи: зб. науч. робіт 8 Міжнар. молодіжного конкурсу (Україна, м. Львів, 30 березня 2018 р) / відп. ред. А. В. Горбенко. - Львів: Наукове партнерство «Аргумент», 2018. Ч. 2. С. 259-264.
17. Гарбузняк А. Ю. Феномен постправди: девальвація факту в медійному дискурсі // Знання. Розуміння. Уміння. - 2019. № 1. С. 184-192.
18. Горіна Є. В. Тематичне перетворення - структурна особливість Інтернету // Політична лінгвістика. 2014. № 3. С. 173-179.
19. Іванова С. В., Чанишева З. З. Технології дискурсивного оформлення чуток в політичному дискурсі мас-медіа // Політична лінгвістика. 2014. № 2. С. 39-49.
20. Кирилов А. Г. інтертекстуальності-гіпертекстуальності характер політичного наративу // Гіпертекст як об'єкт лінгвістичного дослідження: матеріали Всерос. науч. -практ. конф. з міжнар. участю / відп. ред. С. А. Стройков. - Суми: Вид-во Сум. держ. соц.-пед. ун-ту, 2010. С. 54-58.
21. Клушина Н. І. Медіатизація сучасної культури і український національний стиль // Українська мова. 2014. № 1. С. 66-73.
22. Корецька О. В. Концепт post-truth як лінгвістичне явище сучасного англомовного медіадискурс // Філологічні науки. Питання теорії і практики. 2017. № 73 (73). С. 136-138.
23. Лівінгстон С. Про медіацію всього / в пер. А. Волкової і Ю. Черненко // Комунікації. Медіа. Дизайн. 2017. № 2.Т. 2 С. 146-170.
24. Нігматулліна Е. Р. Емотіви в англомовному політичному дискурсі: роль і умови реалізації // Політична лінгвістика. 2018. № 2 (68). С. 73-81.
25. Миколаєва А. В. Клікбейт в ЗМІ // Українська мова. - К.: Укр. акад. наук, 2018. С. 43-47.
26. Оріуела Х. Л. 10 нових парадигм медіакомунікацій в епоху цифрових технологій [Електронний ресурс]. URL: https://medium.com/lifehacker-ru/the-10-new-paradigms-of-communication-in-the-digital-age-rus-13476afd7cb7 (дата звернення: 13.02.2019).
27. Полонський А. В. Медійний текст і його статус в сучасній культурі // Дискурс сучасних мас-медіа в перспективі теорії, соціальної практики і освіти; актуальні проблеми сучасної медіалінгвістікі і медіакритиці в Росії і за кордоном. 2 Міжнар. науч. -практ. конф. і 2 Міжнар. науч. сем. : Зб. науч. робіт / під ред. Е. А. Кожем'якіна, А. В. Полонського. - ВД «Вінниця», 2016. С. 68-74.
28. Сергєєва Ю. Вся статистика Інтернету на 2019 рік - в світі і в Україні [Електронний ресурс]. URL: https: // www.web-canape.ru/business/vsya-statistika-interneta-na-2019-god-v-mire-i-v-rossii/ (дата звернення: 4.04.2019).
29. Синельникова Л. М. Стратегія наближення до адресата в сучасному медіатексті // Наук. відомості РДУ. Сер .: Гуманітарні науки. 2014. № 13 (184). С. 253-261.
30. Стецько Е. Fake news і феномен пост-правди: інформаційно-політичні тренди року [Електронний ресурс].
URL: https://eadaily.com/ru/news/2017/11/20/fake-news-i-feno
men-post-pravdy-informacionno-politicheskie-trendy-goda (дата звернення: 3.02.2019).
31. Суворова А. Ю. Роль нових медіа в контексті медиатизации політичних процесів // Коммуникология. 2017. Т. 5. № 1.С. 69-78.
32. Чанишева З. З. Помилковий наратив в сучасній політичній комунікації // Мовні одиниці в світлі сучасних наукових парадигм: матеріали 4 Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю / відп. ред. Р. А. Газізов. - 2018. С. 179-184.
33. Чанишева З. З. Методики дослідження прагматики помилкового наративу // Сучасні напрямки в лінгвістиці та викладанні мов: проблема методу: зб. науч. ст. за матеріалами 3 Міжнар. науч. -практ. конф. - Запоріжжя: Вид-во ЗДУ, 2019. Т. 1: Методи в лінгвістиці. С. 112-117.
34. Шейгал Е. І. Багатоликий наратив // Політична лінгвістика. 2007. № 22. С. 86-93.
35. Шмельова Т. В. Медіатизація як феномен сучасної культури і об'єкт дослідження [Електронний ресурс] // Укр. Новго. 2015. № 7 (90). URL: https://cyberleninka.ru/ article / n / mediatizatsiya-kak-fenomen-sovremennoy-kultury-i-obekt-issledovaniya (дата звернення: 07.10.2018).
36. Щипков А. В. Феномен лінгвополітіческого і реальна політика // Армія і суспільство: наук.-інф. журн. - К.: Науково-дослідний центр «Наука-XXI», 2014. № 6 (43). С. 18-21.
37. Bazaco A., Redondo M., Sanchez-Garda P. Clickbait as a strategy of viral journalism: conceptualisation and methodst // Revista Latina de Comunicación Social. 2019. № 74. P. 94-115.
38. Боргер Дж. Трамп стверджував, що знає про пошкодження електронних листів Клінтона заздалегідь [Електронний ресурс]. URL: https: // www. theguardian.com/us-news/2019/apr/18/trump-clated-he-knew-about-damaging-clinton-emails-in-advance (дата доступу:18.04.2019).
39. Carey S. Це libfix-aganza! [Електронний ресурс]. URL: http://www.macmillandictionaryblog.com/its-a-libfix-aganza (дата доступу: 15.04.2019).
40. Еванс П. Як наша культура кліків змінює обличчя політики [Електронний ресурс]. URL: https://www.varsity.co.uk/ science / 11747 (дата доступу: 10.04.2019).
41. Фрамптон Б. Clickbait: мінливе обличчя інтернет-журналістики [Електронний ресурс]. URL: https://www.bbc.com/news/uk-wales-34213693 (дата доступу: 01.03.2019).
42. Hind S. На захист клібайт [Електронний ресурс]. URL: https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/04/in-defence-of-clickbait (дата доступу: 14.04.2019).
43. Келлі Дж. Ці слова назавжди змінять те, як ви думаєте про клікбейт [Електронний ресурс]. URL: https: //blog.oxford dictionaries.com/2016/09/22/clickbait/ (дата доступу:3.04.2019).
44. Маккарті Т. П'ять ключових речей, які слід шукати у звіті Мюллера [Електронний ресурс]. URL: https://www.theguardian.com/ us-news / 2019 / apr / 17 / mueller-report-trump-russia-слідство-відредаговано-документ-інформація (дата доступу: 18.04.2019).
45. Маккаллоу Д., Медіна Б. 7 підказок для пошуку істини у світі клікбета та пропаганди [Електронний ресурс]. URL: https://fee.org/articles/7-tips-for-finding-truth-in-a-world-of-clickbait-and-propaganda/ (дата доступу: 12.04.2019).
46. МакКуін М. Риболовля на істину: політика в епоху журналістики Clickbait [Електронний ресурс]. URL: http: // thepolitic. org / риболовля-на-правду-політика-в-епоху-clickbait-журналістика / (дата доступу: 11.03.2019).
47. Мурао Р., Робертсон С. Підроблені новини як дискурсивна інтеграція: аналіз сайтів, які публікують помилкову, оманливу, гіперпартійну та сенсаційну інформацію, журналістику [Електронний ресурс]. URL: https://doi.org/10.1080/1461670X.2019.1566871 (дата доступу: 09.02.2019).
48. Політика та новини: Зростаюча тенденція контенту як новий клік [Електронний ресурс]. URL: https://zvelo.com/poli tics-news -ising-trend-content-new-clickbait / (дата доступу:17.02.2019).
49. Сиддікі С. Що звіт Мюллера розповідає нам про Трампа, Росію та перешкоди [Електронний ресурс]. URL: https: // www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2019/apr/18/muel ler-report-trump-russia-key-takeaways (дата доступу:18.04.2019).
50. Тейх Р. Літбайт: коли класична література відповідає культурі клікбайт [Електронний ресурс]. URL: https: //blog.oxforddic slova.
com / 2017/11/14 / litbait-literature-clickbait / (дата доступу:11.03.2019).
51. The New York Times. Як ми визначаємо Clickbait (які ми робимо все, що слід уникати) [Електронний ресурс]. URL: https://www.nytimes.com/2017/07/21/reader-center/clickbait.html (дата доступу: 07.04.2019).
52. Уокер П. Що буде далі з Brexit? [Електронний ресурс]. URL: https://www.theguardian.com/politics/2019/apr/09/ brexit-що-що станеться-наступний (дата доступу: 18.04.2019).
53. Цвікі А. Лібфікси [Електронний ресурс]. URL: https: // arnoldzwicky.org/2010/01/23/libfixes/ (дата доступу: 5.04. 2019).
54. Чанишева З.З., Хазіева Р.Р. Дискурсивні практики використання агресивної брехні в конфліктогенному дискурсі // Вісник Башкир. ун-ту. - Черкаси, 2015. -Т. 20, № 3. - С. 974-980.
55. Іванова С.В., Чанишева З.З. Технології дискурсивного оформлення чуток в політичному дискурсі мас-медіа // Політична лінгвістика. - 2014. -№ 2 (48). - С. 39-49.
56. Чернявська В.Є. Лінгвістика тексту: Полікодовость, інтертекстуальність, інтердіскурсівность: навч. допомога. - К.: Либроком, 2009. - 248 с.
57. Roberts D. Post-truth politics [Електронний ресурс] // Grist.org. - URL: http://grist.org/article/2010-03-30-post-truth-politics/ (дата звернення: 03.11.2016).
58. Drezner D.W. Why the post-truth political era might be around for a while. The economy is getting better [Електронний ресурс] // The Washington Post. - URL: https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2016/06/16/why-the-post-truth-political-era-might-be-around-for-a-while/?utm_term= .1c0173266e78 (дата звернення: 03.11.2016).
59. Mearsheimer J.J. Why Leaders Lie. The Truth about Lying in International Politics [Електронний ресурс] // Ebooks-share.net. - URL: http://www.ebooks-share.net/why-leaders-lie-the-truth-about-lying-in-international-politics/ (дата звернення: 03.11.2016).
60. Филлмор Ч. Фрейми і семантика розуміння // Нове в зарубіжній лінгвістиці. - К.: Прогрес, 2018. - С. 52-92.
61. Лассан Е. Лінгвістика як ангажоване знання // Е.В. Будаев, А.П. Чудінов. Сучасна політична лінгвістика. - Харків, 2016. - С. 199-213.
62. LIE [Електронний ресурс] // Moby Thesaurus English Vocabulary. - URL: http: // slovar-vocab. com / english / moby-thesaurus-vocab. html? l = lie (дата звернення: 03.11.2016).
63. Федеральний закон від 27 липня 2006 № 149-ФЗ «Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації» (зі зм. І доп.). - URL: http://base.garant.ru/12148555 (дата звернення: 03.11.2016).
64. Hilbert M., López P. The World's Technological Capacity to Store, Communicate, and Compute Information // Science. - 01 Apr 2011. - Vol. 332, iss. 6025. - P. 60-65. - URL: http://science.sciencemag.org/ content/332/6025/60 (дата звернення: 03.11.2016).
65. Nakashima E. National intelligence director: Hackers have targeted 2016 presidential campaigns [Електронний ресурс] II The Washington Post. Available at: https://www.washingtonpost.com/world/national-security/national-intelligence-director-hackers-have-tried-to-spy-on-2016-presidential-campaignsI2016I05I18I2b1745c0-1d0d-11e6-b6e0-c53b7ef63b45_story .html? utm_term = .21de8b8e0f62 (дата звернення: 03.11.2016).
66. Зеленецький К.П. Топіки II Російська словесність. Від теорії словесності до структури тексту. Антологія. - К.: 2017. - 132 с.
67. Як змінився за останні 20 років погляд України на Захід і на саму себе? [Електронний ресурс] II BBC. Українська служба. - URL: http://www.bbc.com/ media-37815914 (дата звернення: 03.11.2016).
68. Price R. Experts think Russia has leaked NSA cyberweapons online [Електронний ресурс] II Business Insider. - URL: http://www.businessinsider.com/is-shadow-brokers-nsa-leak-real-looks-legitimate-experts-equation-group-hack-russia-2016-8 (дата звернення: 03.11.2016) .
69. Withnall A. Russia says relationship with US after presidential election will depend on whether Washington is 'willing' [Електронний ресурс] II Independent. - URL: http: IIwww.independent.co.uk/newsIworldIamericasIus-electionsIrussia-us-election-2016-donald-trump-hillary-clinton-ties-moscow-washington-a7404356.html (дата звернення:03.11.2016).
70. NATO, Russia to hold parallel military drills in the Balkans [Електронний ресурс] II CBSNews. - URL: http://www.cbsnews.com/news/nato-russia-hold-parallel-drills-balkansI (дата звернення: 03.11.2016).


ТАКОЖ ЦІКАВІ СТАТТІ:

Немає коментарів:

Дописати коментар

Сервис звонка с сайта RedConnect