ДИПЛОМНА: Використання автентичних матеріалів під час вивчення німецької мови

 


Тип роботи: дипломна, магістерська.
Унікальність: 85%

Останнім часом для вдосконалення викладання іноземних мов дедалі активніше використовуються автентичні матеріали. На всіх етапах навчання викладачі успішно використовують підручники зарубіжних авторів і розробки вітчизняних методистів, основою для яких служать тексти з німецької преси, художньої літератури та інших оригінальних джерел. Помітно збільшилася кількість аудіо- і відеоматеріалів, знаходять застосування в процесі формування іншомовної комунікативної компетенції. Однак слід зазначити, що в існуючих навчальних комплексах, особливо вітчизняних, переважає орієнтація на монологічні тексти, діалогічні часто представлені в спрощеному або штучному варіантах, і далеко не кожен підручник супроводжується аудіозаписами. Крім того, зберігається тенденція, відповідно до якої в навчальному процесі використовуються прості навчальні тексти, що мають мало спільного з реальною мовою. Таким чином створюється додатковий щабель навчання штучної мови на початковому етапі, а потім, на середньому і просунутому етапах, здійснюється як би переучування студентів, оскільки частіше використовуються автентичні матеріали.Щоб отримати повний текст роботи звертайтеся за контактами, які є на сайті.


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ В НАВЧАННІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
1.1 Лінгвістичні аспекти використання автентичних матеріалів
     1.2 Психологічні аспекти використання автентичних матеріалів на середньому етапі навчання 
1.3. Дидактична цінність автентичних матеріалів
Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ І ПЕРЕВІРКА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ
2.1 Критерії відбору та місце автентичних матеріалів в системі навчання німецької мови 
2.2 Система навчальних вправ і завдань на основі автентичних матеріалів
2.2.1 Комплекс вправ предтекстовие етапу.
2.2.2 Комплекс вправ текстового етапу.
2.2.3 Комплекс вправ післятекстові етапу.
2.3 Експериментальна перевірка ефективності запропонованої методики.
2.3.1 Організація і умови проведення навчального експерименту.
2.3.2 Навчальний експеримент і його результати.
Висновки до другого розділу

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


ВСТУП

Актуальність теми. Останнім часом для вдосконалення викладання іноземних мов дедалі активніше використовуються автентичні матеріали. На всіх етапах навчання викладачі успішно використовують підручники зарубіжних авторів і розробки вітчизняних методистів, основою для яких служать тексти з німецької преси, художньої літератури та інших оригінальних джерел. Помітно збільшилася кількість аудіо- і відеоматеріалів, знаходять застосування в процесі формування іншомовної комунікативної компетенції. Однак слід зазначити, що в існуючих навчальних комплексах, особливо вітчизняних, переважає орієнтація на монологічні тексти, діалогічні часто представлені в спрощеному або штучному варіантах, і далеко не кожен підручник супроводжується аудіозаписами. Крім того, зберігається тенденція, відповідно до якої в навчальному процесі використовуються прості навчальні тексти, що мають мало спільного з реальною мовою. Таким чином створюється додатковий щабель навчання штучної мови на початковому етапі, а потім, на середньому і просунутому етапах, здійснюється як би переучування студентів, оскільки частіше використовуються автентичні матеріали.
Успішність розвитку комунікативної компетенції студентів залежить від якості використовуваних в навчальному процесі матеріалів. Автентичність текстів - перша і неодмінна умова навчання живої мови. Дотримання цієї умови дозволяє ефективно використовувати навчальний час, уникаючи проміжного етапу, на якому переважають спеціально складені навчальні тексти.
З усіх автентичних текстів найбільш складними для використання в дидактичних цілях є аудіотексти. І в той же час він більш точно відповідає ситуації повсякденного спілкування, так як більшу частину інформації ми отримуємо на слух. До того ж, навчившись сприймати іноземну мову в складних умовах, студенти без праці впораються з цим завданням в умовах реальної комунікації.
Вивчаючи іноземну мову, потрібно також враховувати, що щодня ми спілкуємося з різними мовними партнерами, кожен з яких має свою особливу манеру спілкування. Індивідуальні особливості мови визначаються віком, статтю, соціальним статусом мовця і іншими факторами. Познайомившись з різними варіантами звучання іноземної мови, не навчившись розуміти їх, студенти не будуть готові до реальної комунікації іноземною мовою. Отже, успішне навчання неможливо без використання достатньої кількості автентичних матеріалів.
Для розвитку комунікативної компетенції студентів важливе використання автентичних матеріалів з аудіотекстом і участю різних співрозмовників, чия мова відзначена індивідуальними особливостями. Цим важливим умовам задовольняють автентичні аудіодіалоги, записані з прямого ефіру (наприклад радіостанції «Німецька хвиля»). Вони повинні зайняти гідне місце в навчальному процесі, оскільки такі навчальні матеріали використовуються досить рідко, а якщо використовуються, то не завжди ефективно, так як не розроблена методика їх використання ні в теоретичному, ні в практичному планах.
Все вищесказане зумовило актуальність цього дослідження і визначило вибір теми роботи.
Об'єктом дослідження є процес розвитку комунікативної компетенції під час вивчення німецької мови.
Предметом дослідження є методика використання автентичних матеріалів для розвитку і вдосконалення комунікативної компетенції студентів.
Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні та практичній розробці методики використання автентичних матеріалів, що сприяє підвищенню якісного рівня комунікативної компетенції студентів на базі спеціально розробленого комплексу вправ.
Для реалізації основної мети дослідження були поставлені і вирішені наступні завдання:
- визначити дидактичну цінність автентичних матеріалів;
- виявити лінгвістичні особливості автентичних матеріалів, які підлягають обліку в процесі навчання;
- визначити індивідуально-психологічні особливості учнів на середньому етапі в лінгвістичному вузі;
- розробити критерії відбору і визначити місце автентичних матеріалів в процесі формування комунікативної компетенції учнів під час вивчення німецької мови;
- розробити систему навчальних вправ і завдань на основі автентичних матеріалів.
Наукова новизна дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні методики використання автентичних матеріалів в процесі розвитку комунікативної компетенції студентів; розробці критеріїв відбору та визначення методичної доцільності використання автентичних матеріалів; визначенні дидактичної цінності автентичних матеріалів, не призначених для використання в навчальному процесі. 
Практична значимість роботи полягає в розробці методики використання автентичних матеріалів на базі спеціально створеної системи вправ. Основні теоретичні положення і комплекс вправ можуть бути використані в процесі навчання німецької мови в курсах лекційних, семінарських і лабораторних занять з методики навчання іноземної мови. 
Методи дослідження. Завдання дослідження вирішувалися на основі використання комплексу наукових методів, а саме: аналізу методичної, психологічної та лінгвістичної літератури за темою роботи; математичної та статистичної обробки даних; реєстрації та обробки отриманих даних; аналізу вітчизняних і зарубіжних підручників з німецької мови.
Мета і завдання дослідження визначили структуру роботи, яка складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.


ВИСНОВКИ

Дослідження є спробою виявити найбільш ефективний шлях розвитку комунікативної компетенції студентів на основі використання автентичних матеріалів. Оскільки комунікація передбачає вміння сприймати мову на слух, вона не може відбутися при недостатньо розвиненому умінні аудіювання. Використання спеціально складених навчальних аудіотекстів лише в малому ступені сприяє вирішенню даної проблеми, оскільки навчальні тексти не відтворюють всіх особливостей живої іноземної мови. Аналіз показав, що відмінності в синтаксичній і морфологічній структурі автентичних матеріалів і спеціально складених навчальних текстів, в їх лексичному наповненні можуть бути дуже значними, але найбільші відмінності виявлені в звуковому оформленні. Автентичні матеріали відрізняються наявністю сторонніх шумів нестудійних записи і індивідуальними особливостями мови - темпом, тоном, чіткістю. На звучання мови впливають стать, вік, освіта і багато інших чинників. Автентичні матеріали, на відміну від більшості навчальних діалогів, використовують представники різних вікових, професійних, територіальних груп, люди різної статі і різного рівня освіченості. У бесідах між ними можуть бути представлені різні думки, різні типи взаємин.
Автентичні матеріали є більш складними для сприйняття, ніж навчальні тексти і друковані або відеоматеріали, які більш доступні завдяки візуальним опорам.
Навчання аудіювання на базі автентичних матеріалів - досить трудомісткий процес, який, проте, гарантує, що в реальній комунікації студенти не зазнають тих проблем, які можуть виникнути, якщо в навчальному процесі використовувалися штучні тексти, які відбивають всі особливості функціонування живої іноземної мови.
Використання автентичних матеріалів в процесі навчання психологічно готує студентів до використання іноземної мови в майбутній професійній діяльності або в ситуаціях побутового спілкування, запобігає шоку нерозуміння. Виникає в результаті того, що в реальності іноземна мова мало схожа на те, що звучав на заняттях.
Іноземна мова має бути представлена на уроці у всьому своєму різноманітті. На основі безлічі зразків. Викладач, який навіть ідеально володіє іноземною мовою, не може забезпечити виконання цієї умови в силу своєї ментальності, з тієї причини, що його студенти не чують представників інших соціальних груп.
Комунікативна компетенція - це не тільки вміння сприймати мову, а й продукувати її. Автентичні матеріали сприяють розвитку не тільки умінь аудіювання, але і вмінь говоріння, оскільки пропонують оригінальні зразки живого іноземної мови, різні стратегії мовної поведінки носіїв цієї мови і культури.
Досвід свідчить про те, що неправомірно починати навчання на базі навчальних текстів і продовжувати його на основі автентичних текстів. Це веде до марної трати часу і зниження мовної підготовки студентів. Щоб забезпечити ефективне використання навчального часу і досягнення максимальних результатів, нами були підібрані Автентичні матеріали за участю різної кількості співрозмовників (від двох до чотирьох), що представляють різні соціальні групи і обговорюють різні питання, і розроблена система вправ до них. Послідовність роботи над автентичними матеріаліалами включала три відомих етапи - передтекстовий (до прослуховування), текстовий (під час прослуховування), післятекстовий (після прослуховування). Як показало експериментальне навчання, за допомогою розробленої системи вправ і завдань вдалося на кожному етапі вирішити певні завдання. А саме: до прослуховування забезпечити актуалізацію і первичне запам'ятовування лексики тексту, підготувати сприйняття особливих мовних форм, актуалізувати особистий досвід, зняти частину фонетичних труднощів; під час прослуховування - навчити студентів розпізнавати певну інформацію і прогнозувати розвиток змісту; після прослуховування відпрацьовувалося уміння інтерпретувати і коментувати почуте.
До проведення експериментального навчання було встановлено, що на середньому етапі навчання студенти, як правило, розуміють на слух основну інформацію автентичних матеріалів, але часто не розпізнають деталі, не можуть відтворити інформацію в повному обсязі, допускають помилки в її інтерпретації. До кінця експерименту були виявлені значні зміни якісних показників мовлення студентів, що виразилися в зміні темпу мови, збільшенні обсягу мовлення, збагачення активного словникового запасу, більш яскравим емоційним забарвленням, переконливості висловлювання. Уміння сприймати на слух іншомовну автентичну мову і використовувати її як зразок для побудови власних висловлювань зазнало позитивних змін, особливо в експериментальній групі, де використання автентичних матеріалів базувалося на спеціальній системі вправ. Збільшення якісних показників на 18% і 24,2% в контрольній та експериментальній групах відповідно підтвердило нашу думку про успішність використання автентичних матеріалів для розвитку комунікативної компетенції студентів.
Таким чином, нам вдалося в деякій мірі заповнити прогалину в аудитивних засобах навчання, які поєднують в собі три цінних якості: автентичність, як лунає мова, участь декількох співрозмовників. Навчання комунікативної компетенції на основі автентичних матеріалів дійсно виявилося непростим завданням як для викладача, так і для студентів, але спільне подолання труднощів було виправданим. Вирішення цього завдання додало студентам більше впевненості в собі і готовності долати інші труднощі на шляху розвитку комунікативної компетенції.
У процесі експериментальної перевірки доведено ефективність запропонованої методики розвитку комунікативної компетенції студентів за допомогою використання автентичних матеріалів. Отримані результати підтвердили про те, що в процесі навчання іноземної мови доцільно використовувати не спрощені тексти, а автентичні, відмічені індивідуальними особливостями мови різних партнерів по комунікації. Автентичні матеріали дійсно допомагають досягти методичної ефективності - з одного боку формується здатність розуміти на слух живу мову різних носіїв мови, з іншого боку, імітуючи кращі оригінальні зразки, студенти стають повноправними учасниками іншомовної комунікації.
Результати дослідження, практичні рекомендації, комплекс вправ можуть не тільки знайти застосування в процесі викладання іноземної мови на, а й послужити основою при створенні подібних комплексів для початкового та завершального шабля навчання, а також для самостійної роботи студентів.
Існують і подальші перспективи для вдосконалення комплексу вправ і для дослідження деяких проблем, пов'язаних з їх використанням для розвитку комунікативної компетенції студентів. Так, представляється необхідним шукати нові шляхи подолання фонетичних труднощів на етапі аудіювання. Ресурс підвищення ефективності криється також у розробці системи вправ з використанням автентичних матеріалів для самостійної роботи студентів. Цікавим і ефективним може бути використання автентичних матеріалів за участю представників різних мов і культур, що спирається на теоретичне дослідження особливостей їх мовленнєвої взаємодії.
Регулярне використання автентичних матеріалів, починаючи з молодшого етапу навчання у вузі, їх постійне оновлення актуальними матеріалами, вдосконалення системи вправ, гарантують успішність викладання іноземної мови, в результаті якого студенти стають повноправними учасниками іншомовного спілкування.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аджиева С.Ю., Алиев М.О., Чубрикова Т.Л. К вопросу о роли диагностических срезов в улучшении языковой подготовки студентов // Теория и практика профессиональной подготовки учителя иностранного языка / Межвузовский сб. научн. трудов. - Пятигорск, 2013. - С. 13-16.
2. Андриевская В.В. Психология усвоения иностранного языка на среднем этапе обучения // Иностр. яз. в школе. - 2015. - № 6. - С. 3-8.
3. Ахмерова А.Ф. Некоторые аспекты раннего обучения иностранным языкам // Теория и практика профессиональной подготовки учителя иностранного языка / Межвузовский сб. науч. трудов. - Пятигорск, 2013. - С. 17-20.
4. Баранова Н.В., Гусева С.Б. Социокультурный компонент в содержании обучения немецкому языку // Иностр. яз. в школе. - 2001. - №4. - С.42-45.
5. Барышников Н.В. Особенности межкультурной коммуникации при несовершенном владении иностранным языком // Обучение межкультурной коммуникации в различных условиях / Сборник научных статей. - Пятигорск, 2010. - С. 5-12.
6. Барышников Н.В.Многоуровневая система высшего педагогического образования и проблемы профессиональной подготовки студентов // Теория и практика профессиональной подготовки учителя иностранных языков / Межвуз. сб. науч. тр. - Пятигорск, 2013. - С. 3-12. 7. Баталов H.A. Совершенствование речевых навыков и умений говорения при системно-функциональном подходе на III курсе языкового факультета // Функционально-содержательный подход в обучении иностр. языку в языковом педагогич. вузе / Межвузовский сб. науч. трудов. – Х., 2017.- С. 47-56.
8. Белоус В.В., Щебетенко А.И. Психология интегральной индивидуальности. - Пятигорск, 2015. - 160 с.
9. Бим И.Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе: проблемы и перспективы. - М.: Просвещение, 2018. - 255 с.
10. Бим И.Л. Некоторые проблемы обучения диалогической речи // Иностр. яз. в школе. - 2009. - № 5. - С.20-27.
11. Бим И.Л. Некоторые актуальные проблемы современного обучения иностранным языкам // Иностр. яз. в школе. - 2011. - № 4. - С.5-7.
12. Бим И.Л., Вайсбурд М.Л. и др. Совершенствование обучения иностранным языкам в свете задач реформы школы // Иностр. яз в школе. - 2017. - №2 - С.3-19.
13. Богатов A.A. Совершенствование обучения студентов лексической стороне устной речи в процессе обсуждения произведений немецкой художественной литературы: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. - М., 2010. -16 с.
14. Бондаренко O.P. Некоторые аспекты межкультурной коммуникации // Иностр. языки в высшей школе. - 2019. - № 22. - С. 43¬51.
15. Брандес М.П. Стилистика немецкого языка. - М.: Высшая школа, 2010.-320 с.
16. Бужинский В.В. Работа над английским произношением на начальной ступени коммуникативного обучения иноязычному говорению // Иностр. яз. в школе. - 2011. - № 4тС. 43- 47.
17. Бухаров В.М., Чайковская Н.В., Канакова И.М. Практический курс немецкого языка. Для 1 курса институтов и факультетов иностранных языков. -М.: Высшая школа, 2013. - 254 с.
18. Вайсбурд М.Л., Рубинская Б.И. Деятельностный подход при отборе коммуникативного минимума для среднего этапа обучения // Иностр. яз. в школе. - 2010. - № 1. - С. 23-28.
19. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. В поисках новых путей развития лингвострановедения: концепция рече-поведенческих тактик. - М., 2019. -79 с.
20. Виноградова Е.В. Использование компьютерных программ в обучении грамматической стороне чтения в средней общеобразовательной школе (английский язык, средний этап): Дисс. ... канд. пед. наук. - Санкт -Петербург, 2015. - 253 с.
21. Воронина Г. И. Методика обучения чтению аутентичных текстов молодежных средств массовой информации учащихся завершающей ступени общего среднего образования с углубленным изучением иностр. языка (на материале нем. яз.): Автореф. дис. ... канд. пед. наук. - М., 2014. -16 с.
22. Гаврилов А.Н. Коммуникативно-функциональный принцип как основа совершенствования устной иноязычной речи на продвинутом этапе языкового вуза // Функционально-содержательный подход в обучении иностр. языку в языковом педагогич. вузе / Межвузовский сб. науч. трудов.-Х., 2017.-С. 125- 131.
23. Гавриленко H.H. Обучение аудированию как компоненту профессиональной деятельности переводчика: Дисс. ... канд. пед. наук. — С. - Петербург, 2019. - 217 с.
24. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. - М.: Аркти-Глосса, 2010. - 165 с.
25. Гальскова Н.Д. Языковой портфель как инструмент оценки и самооценки учащихся в области изучения иностранных языков // Иностр. яз. в школе. - 2010. - № 5. - с. 8 -11.
26. Гез H.H. Формирование коммуникативной компетенции как объект зарубежных методических исследований // Иностр. яз. в школе. — 2015. - №2.-С. 17-24.
27. Данильчук В.И. Личностно -гуманитарная парадигма в построении частных методик // Известия российской академии образования, - 2010. - №. 1. - С. 50- 55.
28. Долгина O.A. К вопросу о функционально - речевом подходе к определению содержания обучения иноязычной речи // Функционально - содержательный подход в обучении иностр. языку в языковом педагогич. вузе / Межвузовский сб. науч. трудов. - Х., 987. - С. 38-46 .
29. Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. - М., 2014. - 260 с.
30. Дридзе Т.М. Язык и социальная психология. Учебное пособие для вузов по специальности «Журналистика». - М.: Высшая школа, 2010. - 224 с.
31. Елухина Н.В. Влияние внешних факторов на темп аудирования // Иностр. яз. в высшей школе. - 2017. -№.19. - С. 11-21.
32. Елухина Н.В., Мусницкая Е.В. Какими должны быть тексты для чтения и тексты для аудирования? // Иностр. яз. в школе. - 2018. - №.3. - С. 28-39.
33. Елухина Н.В. Обучение аудированию в русле коммуникативно ориетированной методики // Иностр. яз. в школе. - 2019. - № 2. - С. 28 - 36.
34. Жилкина Д.Н. Решение коммуникативных задач в процессе обучения иностранным языкам // Иностр. яз. в школе. - 2012. - № 1. - С.59-61.
35. Жоглина Г.Г. Развитие умений коммуникативной компетенции на основе использования аутентичных видеодокументов (французский язык, языковой вуз): Дисс. ... канд. пед. наук. - Пятигорск, 2018. - 309 с.
36. Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка (для начинающих). - М.: 2015. - 334 с.
37. Захарова С.JI. Обучение аудированию фабульных текстов на английском языке в 5-6 классах общеобразовательной школы: Автореф. дис . канд. пед. наук. - Киев, 2013. - 24 с.
38. Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке. - М.: Просвещение, 2018. - 158 с.
39. Зимняя И.А. Психология обучения неродному языку. - М.: Русский язык, 2019. - 220 с.
40. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. - М.: Просвещение, 2011. - 220 с.
41. Зуева Т.И. Некоторые вопросы обучения культуре чтения аутентичного иноязычного текста // Обучение межкультурной коммуникации в различных условиях / Сборник научных статей. - Пятигорск , 2010. - С. 88 - 100.
42. Камаева Т.П. Формирование профессионально-методических умений речевого взаимодействия на иностранном языке (английский язык) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук. - М., 2010. - 16 с.
43. Камаева Т.П Функции учителя в осуществлении речевого взаимодействия с учащимися при обучении иностранному языку // Иностр.яз. в школе. - 2011. -№ 4. - С. 21 - 26.
44. Ковалев А.Г. Психология личности. - М.: Просвещение, 2010. - 391 с.
45. Коккота В.А. Лингводидактическое тестирование. - М.: Высшая школа, 2019. - 123 с.
46. Колесникова И.Л. Функционально- содержательный подход при отборе текстового материала для профессионально направленного обучения коммуникативному чтению // Функционально- содержательный подход в обучении иностр. языку в языковом педагогич. вузе / Межвузовский сб. науч. трудов . - Х., 2017. - С. 86-92.
47. Колшанский Г.В. Лингвокоммуникативные аспекта речевого общения // Иностр. яз. в школе. - 2016. - № 1. - С. 10-14.
48. Комарова Ю.А. Дифференцированный подход к обучению устному монологическому высказыванию при помощи видеоматериалов студентов на начальной ступени обучения языковых факультетов педагогических вузов (английский язык): Автореф. дис. ... канд. пед. наук. - С. - Петербург, 2014. - 16.с.
49. Корнаева З.В. Оптимизация обучения немецкой диалогической речи в 4-5 классах средней школы ( на материале нем. языка): Автореф. дис.... канд. пед. наук. - М., 2012. - 16 с.
50. Корнаева З.В. Об отборе коммуникативного минимума для начального этапа обучения в средней школе // Иностр.яз. в школе. - 2019. - № 1. - С. 36-42.
51. Коростелев B.C. Коммуникативность и псевдокоммуникативность //Иностр.яз. в школе. - 2011. -№ 5.-С.17-21.
52. Косилова М.Ф. Уровневая структура языка и лингводидактика // Иностр. языки в высшей школе. - 2019. - № 21. - С. 57-65.
53. Котлэу М.П., Гузун М.П. Создание и использование речевых ситуаций для активизации речевой деятельности учащихся старших классов // Иностр. яз. в школе. - 2010. - № 1. - С. 56-58.
54. Кубрякова Е.С. Номинативный аспект речевой деятельности. - М.: Наука, 2016.-С. 97- 128.
55. Лазарев В.В. Методологические основы и методический потенциал теории речевых актов // Речевые акты в лингвистике и методике / Сб. науч. тр. - Пятигорск, 2016. - С. 3-10.
56. Лебедева А.А. Особенности норм поведения и речевой интонации носителей иностранного языка // ELT News & Views. - 2010. - № 3. - С. 10-12.
57. Леонтьев A.A. Язык, речь, речевая деятельность. - М.: Просвещение, 2019. - 214 с.
58. Леонтьева Т.П. Роль и место видеотренинга в пол готовке студентов языкового вуза к педагогическому общению // Методика обучения иностранным языкам. Романское и германское языкознание / Республиканский межведомств, сб. - Минск: Высшэйшая школа, 2016. - С.18-21.
59. Ляховицкий М.В., Кошман И.М. Технические средства в обучении иностранным языкам. - М.: Просвещение, 2011. - 143 с.
60. Макаев В.В. Педагогика для переводчиков. - Пятигорск, 2016. - 121 с.
61. Маслыко Е.А., Бабинская П.К., Будько А.Ф., Петрова С.И. Настольная книга преподавателя иностранного языка. Справочное пособие. - Минск: Высшэйшая школа, 2016. - 516 е..
62. Мацевич С.Ф. Из опыта работы по обучению неподготовленному говорению в языковом вузе // Иностр. языки в высшей школе. - 2019. - №.21.-С. 94-99.
63. Милашкина Е.А. Обучение аудированию немецкой речи на 3 курсе английского отделения педагогического вуза (грамматический аспект): Дисс. ... канд. пед. наук. - Л., 2015. - С. 29-107.
64. Мильруд Р.П. Обучение школьников речевому взаимодействию на уроке иностранного языка // Иностр. яз. в школе. - 2011. - № 6. - С. 3-8.
65. Миньяр - Белоручев Р.К. К проблеме формирования иноязычных лексических навыков // Иностр. языки в высшей школе. - 2019. - № 22. - С. 3-9.
66. Мустафина Ф.Ш. Обучение студентов языкового вуза иноязычно- речевому поведению в ситуациях педагогического общения // Теория и практика профессиональной подготовки учителя иностранного языка / Межвузовский сб. науч. трудов. - Пятигорск, 2013. - С. 40-45.
67. Мыркин В.Я. Речевая коммуникация и речевые коммуникативные упражнения // Иностр. языки в высшей школе. - 2019. - № 21. -С. 18-25.
68. Носенко К.Л. Пути реализации коммуникативного подхода к разаитию умений и навыков иноязычной речи // Иностр. яз. в школе. - 2010. -№2.-С. 40-45.
69. Нуньес Санчес А.Ф. Обучение аудированию английской речи на 1 курсе языкового педагогического вуза на содержательно-функциональной основе // Функционально-содержательный подход в обучении иностр. языку в языковом педагогич. вузе / Межвузовский сб. науч. трудов. - Х., 2017.-С. 92-100.
70. Нуриахметов Г.М. Совместные формы работы студентов разных курсов как средство интенсификации их языковой и методической подготовки // Теория и практика профессиональной подготовки учителя иностранного языка / Межвузовский сб. науч. трудов. - Пятигорск, 2013. - С. 45-56.
71. Олейник Т.И. Ролевая игра в обучении диалогической речи шестиклассников // Иностр. яз. школе. - 2019. - № 1.- С. 27-31.
72. Павлова И.П. Теория деятельности как основа программированного обучения иностр. языкам. // Иностр. языки в высшей школе. - 2019. - № 21. -С. 49-56.
73. Павлова C.B. Обучение иноязычному произношению на коммуникативной основе // Иностр. яз. школе. - 2010. - № 1.- С. 29-32.
74. Пальцева Т.И. Использование страноведческого материала в обучении английскому языку в 5-6 классах средней общеобразовательной школы: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. - Петрозаводск, 2017. - 16 с.
75. Пассов Е.И. Основы методики обучения иностранным языкам. - М., 2017.-214 с.
76. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. - М.: 2019. - 216 с.
77. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. - М.: Просвещение, 2011. - 222 с.
78. Пассов Е.И., Стояновский A.M. Ситуация речевого общения как методическая категория // Иностр. яз. школе. - 2019. - № 2.- С. 18-22.
79. Плюхина З.А. Использование аудиовизуальных средств обучения в структуре практического занятия // Иностр. языки в высшей школе. - 2019. -№21. -С. 139-145.
80. Позняк И.С. К проблеме обучения иноязычной диалогической речи в педагогическом вузе ( начальный этап) // Функционально- содержательный подход в обучении иностр. языку в языковом педагогич. вузе / Межвузовский сб. науч. трудов. - JL, 2017.- С. 74-78.
81. Прокофьева B.JI. Фильм как средство вызова коммуникативной потребности при обучении иностранным языкам // Теория и практика профессиональной подготовки учителя иностранного языка / Межвузовский сб. науч. трудов. - Пятигорск, 2013. - С. 56-66.
82. Пронченко E.H. Обучение студентов коммуникативной компетенции: лексический аспект // Обучение межкультурной коммуникации в различных условиях / Сборник научных статей. - Пятигорск, 2010. - С. 144-151.
83. Реан A.A. (общ. редакция) Психология человека от рождения до смерти. - С.-Петербург: Прайм Еврознак, 2011. - 656 с.
84. Ризель Э.Г., Шендельс Е.И. Стилистика немецкого языка. - М.: Высшая школа, 2015. - 315 с.
85. Роптанова Л.Ф. Активизация изучения лексики на 1 курсе языкового факультета путем использования рациональных стратегий усвоения на этапе предъявления: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. - М., 2011.-16 с.
86. Румянцева Т.А. Обучение диалогическому общению на языковом факультете педагогического вуза на основе функционального подхода // Функционально-содержательный подход в обучении иностр. языку в языковом педагогич. вузе / Межвузовский сб. науч. трудов. - Х., 2017. - С. 65-68.
87. Слободчикова С.И. Развитие инициативности в устной речи на начальном этапе школьного обучения (английский язык): Автореф. дис. ... канд. пед. наук. -М., 2011. - 16 с.
88. Соловова E.H. Подготовка учителя иностранного языка с учетом современных тенденций обновления содержания образования // Иностр. яз. школе. - 2011. - № 4.- С. 8-11.
89. Соловова E.H. Обучение аудированию // ELT News & Views. - 2010.-№3.-С. 2-9.
90. Соловова E.H. Обучение говорению // ELT News & Views. - 2011. -№ 1.-С. 2-14.
91. Соловьева Н.Г. Обучение устной речи с использованием аутентичных культурно-страноведческих материалов в старших классах школ гуманитарного типа: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. - Томск, 2017.- 16 с.
92. Соловьева Н.К. и др. Кино и магнитофон на завершающем этапе изучения английского языка. - Минск: Высшая школа, 2014. - 335 с.
93. Стояновский A.M., Пассов Е.И. Ситуативная позиция как основа создания ситуации речевого общения // Иностр. яз. в школе. - 2010. - № 1.-С. 19-23.
94. Страхова М.П. Психологические основы организации предтекстовых заданий при обучении иноязычному чтению // Функционально-содержательный подход в обучении иностр. языку в языковом педагогич. вузе / Межвузовский сб. науч. трудов. - Х., 2017. - С. 79-85.
95. Супрун Н.И., Гандурина A.A. Практический курс немецкого языка. Для 2 курса институтов и факультетов иностранных языков. - М.: Высшая школа, 2015.-350 с.
96. Сухих О.В. Классификация речевых упражнений для обучения устной речи в языковом вузе: Дис. ... канд. пед. наук. - М., 2013.-С. 81-95.
97. Сухих О.В. Средства обучения иностранным языкам в деятельности учителя и учащихся. - Пятигорск, 2017. — 153 с.
98. Сысоев П.В. Язык и культура: в поисках нового направления в преподавании культуры страны изучаемого языка // Иностр. яз. в школе. - 2011.-№4.-С. 12-17.
99. Тамбовкина Т.Ю. О развитии речемышления учащихся с помощью коммуникативных задач // Иностр. яз. в школе. - 2010. - № 2. - С. 7 - 10.
100. Тарасова Е.П., Андреасян И.М. К обучению профессиональному иноязычному общению студентов неязыкового вуза // Методика обучения иностранным языкам. Романское и германское языкознание / Республиканский межведомств, сб. - Минск: Высшэйшая школа, 2016. - С.22-25.
101. Фаеонова М.О. Обучение культуре общения на английском языке. - М.: Высшая школа, 2011. - 143 с.
102. Фастовец Р.В. Методическая структура курса обучения иноязычной речи на основе управляемого общения // Методика обучения иностранным языкам. Романское и германское языкознание / Республиканский межведомств, сб. - Минск: Высшэйшая школа, 2016. - С.9- 13.
103. Фомина Т.Д. Методика отбора английской лексики для средней общеобразовательной школы: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. - М., 2011.- 16 с.
104. Формановская Н.И. Русский речевой этикет: лингвистический и методический аспект. - М: Русский язык, 2017. - 156 с.
105. Халеева И.И. О конкретизации целей обучения в специальном вузе // Иностр. языки в высшей школе. - 2019. - № 22. - С. 22- 32.
106. Халеева И.И. Основы теории обучения пониманию иноязычной речи. - М: Высшая школа, 2019. - 237 с.
107. Халеева И.И. О тендерных подходах к теории обучения языкам и культурам // Известия российской академии образования. - 2010. - № 1. - С. 11-18.
108. Хитрик К.В. Теоретические основы обучения культуре иноязычного речевого общения в специальном вузе (на материале иранской ветви индоевропейских языков): Дисс. ... докт. пед. наук. - М, 2011.-571 с.
109. Чахоян Л.П., Невзорова Г.Д. Коммуникативная интенция в структуре речевого поведения // Речевые аспекты в лингвистике и методике / Сб. науч. тр. - Пятигорск, 2016. - С.17-21.
110. Шадрин A.B. Из опыта комплексного использования радио- и телепередач при обучении аудированию // Иностр. языки в высшей школе. - 2019. - № 21. - С. 106-111.
111. Шарапкина Г.П. Объекты лингводидактического тестирования в обучении аудированию // Теория и практика профессибнальной подготовки учителя иностранного языка / Межвузовский сб. науч. трудов. -Пятигорск, 2013.-С. 123-127.
112. Шарипова З.Г., Савицкая A.A. Управляемый диалог в системе обучения иноязычному общению // Обучение межкультурной коммуникации в различных условиях / Сборник научных статей. - Пятигорск, 2010. - С. 180- 186.
113. Шатилов С.Ф., Базаров Д.А. Некоторые теоретические вопросы методики обучения устной речи на иностранном языке в педагогическом вузе ( на факультете) иностранных языков // Функционально- содержательный подход в обучении иностр. языку в языковом педагогич. вузе / Межвузовский сб. науч. трудов. - Д., 2017. - С. 10-17.
114. Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе. - М.: Просвещение, 2016. - 221 с.
115. Шевяков В.Н. О функционально-содержательном подходе в обучении иностранному языку как педагогической специальности в языковом педагогическом вузе / Межвузовский сб. науч. трудов. - JL, 2017.-С. 3-10.
116. Штульман Э.А. Основы эксперимента в методике обучения иностранным языкам. - Воронеж, 2011. - 144 с.
117. Шуман Р.К. Влияние количественных показателей лексического наполнения на усвоение грамматических структур: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. - М., 2016.- 16 с.
118. Языковой портфель. - М., 2018. - 48 с.
119. Albers H.-G., Bolton S. Testen und Prüfen in der Grundstufe. Einstufungstests und Sprachststandprüfungen.- München: Langenscheidt, 2015.-S. 31-190.
120. Appel J., Schumann J., Rösler D. Progression im Fremdsprachenunterricht.- Heidelberg: Julius Groos Verlag, 2013.- 172 S.
121. Beuers A., Schneider S. Moderne Literatur verstehen. Texte und Anregungen zur Interpretation deuschsprachiger Literatur seit 2015. - 151 S.
122. Birkenhauer K. Ein Vortrag vor Schriftstellern: Wie übersetzt man? Wie wird man übersetzt? // Beitrage zu den Fortbildungskursen für ausländische Deutschlehrer an Schulen und Hochschulen. 1977-78. - München, 2010.- S.9-16.
123. Bolton S. Probleme der Leistungsmessung. Lernfortschriftstests in der Grundstufe. - Berlin, München: Langenscheidt, 2016. - 200 S.
124. Brenner-Rademacher S. Der ewig unzulängliche Übersetzer // Beitrage zu den Fortbildungskursen für ausländische Deutschlehrer an Schulen und Hochschulen. 1977-78.- München, 2010. - S. 24-25.
125. Brücher K.-H., Wagner U. Begreifen und Bewerten.- Ismanig: Hueber, 2010.- 112 S.
126. Buhlmann R., Fearns A. Handbuch des Fachsprachenunterrichts. - Berlin, München: Langenscheidt, 2017. - 400 S.
127. Buhlmann R., Laveau J. Arbeit mit Sachtexten. - Berlin, München: Langenscheidt, 2012.- S. 1-224.
128. Canale M., Swain M. Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing // Applied Linguistics, 1980. - Vol.1. P. 1-47.
129. Dahlhaus B. Fertigkeit Hören. - Berlin, München: Langenscheidt, 2017.-190 S.
130. Doye P. Typologie der Testaufgaben für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache. - Berlin, München: Langenscheidt, 2018. - 223 S.
131. Dreke M., Lindt W. Wechselspiel. - Berlin, München: Langenscheidt, 2010.- 160 S.
132. Edelhoff Ch. Unterrichtsentwurf zu der Zeitungsanzeige „Propagandistin gesucht" // Authentische Texte im Deutschunterricht / Hrsg. Ch. Edelhoff. - München: Hueber, 2015. - S. 60-67.
133. Edelhoff Ch. Authenzität imFremdsprachenunterricht // Authentische Texte im Deutschunterricht / Hrsg. Ch. Edelhoff. - München: Hueber, 2015. - S. 7-29.
134. Edelhoff Ch., Funk H., Gerighausen J., Neuer G., Scherling T., Schmidt R., Wilms H. Deutsch aktiv neu 3. Teil I. Ein Lehrwerk für Erwachsene. - Berlin, München: Langenscheidt, 2019. - 96 S.
135. Edelhoff Ch., Funk H., Gerighausen J., Neuer G., Scherling T., Schmidt R., Wilms H. Deutsch aktiv neu 3. Teil II. Ein Lehrwerk für Erwachsene. - Berlin, München: Langenscheidt, 2019. - 104 S.
136. Eggers D., Neuf- Münkel G. Hören und Verstechen. Mitschrift und Wiedergabe gesprochener wissenschaftlicher Texte. - Ismanig: Hueber, 2011. -86 S.
137. Ehnert H., Ehnert R. Gespräch und Diskussion. Verwirklichen von Sprechabsichten. - Ismanig: Hueber, 2010. - 92 S.
138. Ehlers S. Literarische Texte lesen lernen. - München: Kliff, 2012. - 96 S.
139. Ehnert H., Ehnert R. Gespräch und Diskussion. - Ismanig: Hueber, 2010.-92 S.
140. Eichheim H., Kirchhelle U. Probleme im Eiterhaus. Unterrichtsskizze mit Texten aus „Scala" // Authentische Texte im Deutschunterricht / Hrsg. Ch. Edelhoff. - München: Hueber, 2015. - S. 105-110.
141. Flämig W. Grammatik des Deutschen. Einfurung in Struktur - und Wirkungszusammenhänge. - Berlin: Akademie Verlag, 2011. - S. 46-49.
142. Förster U. Wortzuwachs und Stilempfindung im Deutsch der Siebziger Jahre // Beitrage zu den Fortbildungskursen für ausländische Deutschlehrer an Schulen und Hochschulen. 1977-78. - München, 2010. - S. 27-37.
143. Grell J., Grell M. Unterrichtsrezepte. - Weinheim, Basel: Beltz, 2011. — 330 S.
144. Grössel H. Ein engagierter Übersetzer // Beitrage zu den Fortbildungskursen für ausländische Deutschlehrer an Schulen und Hochschulen. 1977-78. - München, 2010. - S. 38-40.
145. Hofmann U., Piepho H.-E. Aufgaben - Handbuch. Abriß einer Aufgaben und Übungstypologie. - München: iudicium, 2016. - 528 S.
146. Häussermann U., Dietrich G., Kaminski D., Tralau T., Voit von Kirchten H., Zenkner H. Sprachkurs Deutsch 3. - Frankfurt am Main: Diesterweg, 2011. - 324 S.
147. Häussermann U., Dietrich G., Günter Ch., Jost W., Kaminski D., Tralau T., Sprachkurs Deutsch 4. - Frankfurt am Main: Diesterweg, 2012. - 227 S.
148. Häussermann U., Dietrich G., Kaminski D., Voit von Kirchten H. Sprachkurs Deutsch 6. - Frankfurt am Main: Diesterweg, 2014. - 303 S.
149. Heindrichs W., Gester F.W., Kelz H.P. Sprachlehrforschung. - Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz: W.Kohlhammer Verlag, 2010. - 200 S.
150. Heyd G. Deutsch lehren. - Frankfurt am Main: Diesterweg, 1990. - 276 S.
151. Henrici G. Studienbuch: Grundlagen für den Unterricht im Fach Deutsch als Fremd - und Zweitsprache (und anderer Fremdsprachen). - Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag, 2016. - S. 178 - 186.
152. Hoffmann H. Zur Integration von literarischen Texten in einem kommunikativen Sprachunterricht // Authentische Texte im Deutschunterricht / Hrsg. Ch. Edelhoff. - München: Hueber, 2015. - S. 150-158.
153. Kast B. Jugendliteratur im kommunikativen Deutschunterricht. - Berlin, München: Langenscheidt, 2018. - 352 S.
154. Knapp-Potthoff A., Knapp K. Fremdsprachenlehren und - lernen. - Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz: W.Kohlhammer, 2012. - 254 S.
155. Krüger M. Verständigungsanlässe, Textsorten und sprachliche Handlungen in exemplarischen Unterrichtssequenzen // Authentische Texte im Deutschunterricht / Hrsg. Ch. Edelhoff. - München: Hueber, 2015. - S. 43-59.
156. Lohfert W. Kommunikative Spiele für Deutsch als Fremdsprache. - Ismanig: Hueber, 2011.- 158 S.
157. Lonergan J. Fremdsprachenunterricht mit Video. - München: Hueber, 2017.-MOS.
158. Manalawi M.T. Probleme bei der Übersetzung von Dialektliteratur // Beiträge zu den Fortbildungskursen für ausländische Deutschlehrer an Schulen und Hochschulen. 1977-78. - München, 2010. - S. 50-51.
159. Müller B.-D. Wortschatzarbeit und Bedeutungsvermittlung. - Berlin, München: Langenscheidt, 2014. - S. 9-91.
160. Müller B.-D. Anders lernen im Fremdsprachenunterricht. - Berlin, München: Langenscheidt, 2014. - S. 9-91.
161. Müller M., Wertenschlag L., Wolff J. Autonomes und partnerschaftliches Lernen. - Berlin, München: Langenscheidt, 2019. - 208 S.
162. Neuner G., Krüger M., Grewer U. Übungstypologie zum kommunikativen Deutschunterricht. - Berlin, München: Langenscheidt, 2011. - 184 S.
163. Neuner G., Scherling T., Schmidt R., Wilms H. Deutsch aktiv neu la. Ein Lehrwerk für Erwachsene. - Berlin, München: Langenscheidt, 2011. - 128 S.
164. Neuner G., Scherling T., Schmidt R., Wilms H. Deutsch aktiv neu lb. Ein Lehrwerk für Erwachsene. - Berlin, München: Langenscheidt, 2011. - 128 S.
165. Neuner G., Scherling T., Schmidt R., Wilms H. Deutsch aktiv neu 2. Ein Lehrwerk für Erwachsene. - Berlin, München: Langenscheidt, 2018. - 160 S.
166. Osterloh K.- H. Authenzität und eigene Tradition. Baukasten für den umweltorientierten Sprachunterricht in der Dritten Wellt // Authentische Texte im Deutschunterricht / Hrsg. Ch. Edelhoff. - München: Hueber, 2015. - S. 184¬202.
167. Piepho H.-E. Didaktische Anmerkungen und Empfehlungen zum Lesen im Fremdsprachenunterricht // Authentische Texte im Deutschunterricht / Hrsg. Ch. Edelhoff. - München: Hueber, 2015. - S. 31-41.
168. Rampillon U. Lerntechniken im Fremdsprachenunterricht. - Ismanig: Hueber, 2019. - 139 S.
169. Rampillon U. Lernen leichter machen. - Ismanig: Hueber, 2015. - S. 7-50.


ТАКОЖ ЦІКАВІ СТАТТІ:

Немає коментарів:

Дописати коментар

Сервис звонка с сайта RedConnect