ДИПЛОМНА: Відмінності в сприйманні та розумінні студентами викладачів з 1 по 4 курси навчання

 


Тип роботи: дипломна, магістерська.
Унікальність: 83%

Нині потрібні нові підходи в рамках системи взаємодії всіх учасників навчального процесу. Особливо це актуально для вищих навчальних закладів, так як молодь, яка бажає продовжити навчання у вузі, фактично претендує на звання «інтелектуальної еліти суспільства», і сучасне суспільство, науково-технічний прогрес і впровадження нових технологій передбачає новий рівень спілкування в системі «студент-викладач».


Щоб отримати повний текст роботи звертайтеся за контактами, які є на сайті.


ЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСОНОВИ СПРИЙМАННЯ ТА РОЗУМІННЯ СТУДЕНТАМИ ВИКЛАДАЧІВ

1.1 Особливості взаємовідносин викладач-студент 

1.2 Образ «ідеального викладача» у сприйнятті студентів вузу 

1.3 Психологічні і вікові особливості студентського віку

Висновки до першого розділу 

РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СПРИЙНЯТТЯ ТА РОЗУМІННЯ ВИКЛАДАЧА У СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО І ЧЕТВЕРТОГО КУРСІВ НАВЧАННЯ

2.1 Організація і методи дослідження 

2.2 Аналіз та інтерпретація результатів дослідження 

Висновки до другому розділу

РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ СПРИЙНЯТТЯ ВИКЛАДАЧА У ПРОСТОРІ УНІВЕРСИТЕТУ

3.1 Сприйняття особистості викладача студентами в процесі їх професійної підготовки

3.2 Взаємодія «викладач-студент» у освітянському просторі університету

Висновки до третього розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


ВСТУП

Актуальність дослідження. Нині потрібні нові підходи в рамках системи взаємодії всіх учасників навчального процесу. Особливо це актуально для вищих навчальних закладів, так як молодь, яка бажає продовжити навчання у вузі, фактично претендує на звання «інтелектуальної еліти суспільства», і сучасне суспільство, науково-технічний прогрес і впровадження нових технологій передбачає новий рівень спілкування в системі «студент-викладач».

В.В. Співакова також вважає, що серед проблем, актуальних для педагогіки вищої школи і вузівської освітньої практики, особливе значення має розробка теоретичних основ педагогіки співробітництва, спрямованої на інтенсифікацію навчального процесу сучасного вузу [39, с. 175].

Як викладач, так і студент повинні мати багато якостей, таких, як високий інтелект, ерудиція, база знань. Однак тільки дані якості не можуть допомогти сформувати і підтримати у більшості студентів стійку мотивацію до навчання. Для студентів, важливі такі складові особистості викладача, як вміння цікаво подати знання в рамках своєї навчальної дисципліни, хороші комунікаційні навички, повага до особистості студента, і багато інших.

Хороший викладач значно впливає на процес формування і розвитку стійкої навчальної мотивації студента в рамках своєї навчальної дисципліни.

Думка студентів про того чи іншого викладача, їх соціальні очікування і уявлення, інтерес до його лекцій або іншим формам подачі навчального матеріалу має велике значення при оцінці якості викладання, так як саме студенти відчувають на собі його вплив і є партнерами викладача в освітньому процесі.

Досліджень, що стосуються сприйняття студентами образу «ідеального викладача», оцінки його особистісних якостей, саме серед студентів, дуже мало.

Вивчення даної проблематики дає підстави припускати, що отриманий матеріал теоретичного та експериментального дослідження може бути корисний, з метою оптимізації навчального процесу у вищому навчальному закладі, як для студентів, так і для викладачів ВНЗ.

Актуальність і недостатній рівень теоретичної й практичної розробки проблеми сприймання та розуміння студентами викладачів визначили вибір теми курсової роботи «Відмінності в сприйманні та розумінні студентами викладачів між 1 та 4 курсами навчання».

Об'єкт дослідження: система взаємин «викладач-студент».

Предмет дослідження: психологічні особливості сприймання та розуміння викладачів студентами 1 і 4 курсів навчання.

В основі нашого дослідження було сформульовано гіпотезу про те, що уявлення та оцінка складових образу ідеального педагога студентами у процесі навчання у закладі вищої освіти зазнають певних змін та схильні до динаміки.

Мета дослідження: полягає у вивченні відмінностей в сприйманні та розумінні студентами викладачів між 1 та 4 курсами навчання та обґрунтуванні умов оптимізації взаємин викладача і студента як чинника становлення особистості здобувача вищої освіти.

Завдання:

1. Описати особливості взаємин викладач-студент,

2. Охарактеризувати образ «ідеального викладача» у студентів вузу,

3. Провести і проаналізувати результати дослідження з вивчення уявлень образу ідеального викладача у студентів між першим і четвертим курсом навчання.

4. Дослідити сприйняття особистості викладача студентами в процесі їх професійної підготовки

Методи дослідження. Досягненню мети і вирішення поставлених завдань сприяло використання комплексу методів дослідження: аналіз психологічної літератури – для визначення стану дослідження проблеми, сутності та структури поняття «сприймання викладачів студентами»; теоретичне моделювання – для розробки системи роботи з оптимізації стосунків викладачів і студентів; анкетування, спостереження, співбесіда, тестування, експертна оцінка – для виявлення психологічних особливостей і відмінностей у сприйманні викладачів студентами 1 і 4 курсу; психологічний експеримент – для перевірки гіпотези дослідження; математичні методи обробки даних – для аналізу та інтерпретації результатів.

Теоретико-методологічною основою дослідження є дослідження в галузі соціальної психології (Л.М. Андрєєва, Л.Н. Леонтьєв, і інші), праці сучасних фахівців про особливості становлення і навчальної діяльності студентів (ІЛО. Чсртикова, І.В. Гужва, Т .А. Казанцева і інші), дослідження, присвячені психологічним умовам формування іміджу викладача вузу (Л.Ю. Донська, К) .В. Царенко М.С. Волохонська, Г.Ф. Бєляєва), роботи, присвячені безпосередньо проблемі сприйняття образу викладача студентами (В.І. Борова, В.В. Ковальова, Є.Г. Васильєва, Т.В. Юдіна), а також ряд досліджень інших авторів.

Дослідження проводилося на базі Державного Університету Телекомунікацій.

В експериментальній роботі на різних етапах дослідження брали участь 100 студентів (по 50 представників 1 та 4 курсів). Дослідження проводилось упродовж 2020 року.

Практична значимість: результати даного дослідження можуть бути корисні студентам при написанні курсових робіт, а також матеріалами цього дослідження можуть скористатися викладачі ВНЗ.

Структура дослідження.  Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатки.


ВИСНОВКИ

Таким чином, проблематика сприйняття образу викладача очима студентів першого і четвертого курсів навчання досить добре освітлена в науковій літературі. Однак питання утримання і структури образів викладачів різної модальності в свідомості студентів вузів різного профілю вивчені недостатньо.

Всі фахівці сходяться на думці, що при створенні державних освітніх стандартів третього покоління спостерігається тенденція переходу від кваліфікаційного підходу до компетентнісного. Тобто, навчити студента будь-якої технології стало явно недостатньо, тим більше що вона може зникнути в межах періоду його навчання у вузі.

Сформувати всі ці компетенції можливо тільки в тому випадку, якщо студент буде активним учасником освітнього процесу. Тому зараз студент - не споживач, а учасник спільної з педагогічним колективом діяльності з отримання ним вищої освіти.

Таким чином, основною метою якістної підготовки будь-якого фахівця в сучасних умовах визначається не тільки рівнем його знань, а й професійними вміннями, що дозволяють йому творчо вирішувати проблеми, активно взаємодіяти з людьми на основі встановлення суб'єктних відносин.

Система вищої освіти з навчання фахівців повинна володіти широким набором засобів, що забезпечують розвиток умінь. Одним з найбільш важливих моментів в цьому є така взаємодія, яка складається між викладачем і студентом: вступаючи в суб'єктні відносини і будучи їх активним учасником, студент починає сприймати реалізовані способи спілкування як норму, як свій індивідуальний вибір.

Педагогічна взаємодія в системі «викладач - студент» являє собою систему взаємних впливів суб'єктів, включених у спільну діяльність на основі загальних цілей професійної освіти. Подібна взаємодія між викладачем і студентом впливає на формування системи цінностей майбутнього фахівця, таких як людина, істина, освіта, професія та інші.

Суть таких взаємин зводиться до того, що студент і викладач є рівноправними учасниками, партнерами освітніх відносин. Такий характер відносин в системі студент-викладач є антиподом традиційних взаємин, в яких викладач, в рамках однополюсної орієнтованої моделі передачі знань, домінує над студентом.

В рамках же партнерських взаємовідносин передбачається розгляд студента як суб'єктно-цілісну особистість, яка прагне до самореалізації своїх можливостей. Отже, при даній формі взаємовідносин, в якій студент стає основним суб'єктом процесу навчання, з'являється позитивний стимул для розвитку творчості та індивідуальності. Такі відносини орієнтовані на відкритість і довіру суб'єктів навчального процесу.

З огляду на те, що образ, як поняття - це один з головних регуляторів діяльності і відносин особистості, а образ педагога в свідомості студентів, в свою чергу, є одним з найважливіших факторів, що впливають на ставлення не тільки до педагога, а й до навчальної діяльності.

На думку соціологів, наростаюча тенденція диверсифікації і приватизації вищої школи різних країн привела до масифікації вищої освіти. Диференціація образів викладачів на «звичайних», «улюблених» і «нелюбих» відбувається, перш за все, з інтелектуальних, соціальних, конвенціональних характеристик, якостям соціального інтелекту і професійного спілкування.

Кількісний ріст студентів і зниження їх академічного рівня в епоху масифікації вищої освіти актуалізують затребуваність отже, необхідність розвитку комунікативної компетентності особливо висока.

Експериментальне дослідження, проведене в даній науковій роботі, показує, що студенти першого курсу високо оцінюю такі якості викладачів ВУЗу, як вміння пояснити і донести матеріал, викликати інтерес до свого предмету (тобто педагогічні та інтелектуальні складові), і такі психологічні та особистісні характеристики, як тактовність і повагу до студентів, вміння заручитися підтримкою. Вага це розуміється студентами як ступінь відповідності соціальної ролі «викладач Вузу».

Характеристики, стереотипів, з якими асоціюється ідеальний викладач у студентів першого курсу - це корисність, потрібність, бажаність і важливість. Важливе значення має зовнішній імідж і привабливість - «краса».

Ідеальний викладач в студентів четвертого курсу сприймається як «потрібний» (в сенсі необхідності і неминучості), проте всі інші характеристики оцінюється ближче до таких полюсів, як небажаний, негарний, не добрий, поганий. Необхідно відзначити, що оцінки ближче до середнього значення шкал, що говорить про байдужість до образу.

Таким чином, гіпотеза про те, що сприйняття образу ідеального викладача студентами першого і четвертого курсу має свої особливості і залежить від педагогічних, інтелектуальних і комунікативних складових професійної майстерності викладача, підтверджується.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Андрєєва, Г.М. Соціальна психологія. Підручник для вузів. М.: АспектПресс, 2018. - 363 с.


2. Великий психологічний словник / За редакцією Б. Г. Мещерякова, В. II. Зінченко. - К.: Грайм-Еврозіак, 2017.- 672 с.

3. Бєляєва, Г.Ф. і Царенко А.С. Соціологічний моніторинг «Викладач очима студента» як інструмент оптимізації управління навчальним процесом у ВНЗ. / Г.Ф. Бєляєва, А.С. Царенко; - К.: КНУ. 2010.- 128 с.

4. Бедерханова, В.II. Роль сприйняття і розуміння студентами викладача вузу в професійної педагогічної підготовки. / В.П. Бедерханова // Питання спілкування і розуміння людини людиною. - Кропивницький, 2015. - С. 24-30.

5. Бусигіна, Т.А. Імідж викладача вузу / Т.А. Бусигіна // Бусигіна А.Л. Професор-професія: теорія проектування освіти викладача вузу. Суми: СДПУ, 2013. - С. 136 - 148.

6. Бусигіна, Т.А. Імідж викладача вузу як інтегративний компонент його професійної компетентності / Т.А. Бусигіна // Психологія навчання і виховання. Вчені записки кафедри психології. Збірник статей.- Том 1. Суми: СДПУ, 2014. - С.43 - 49.

7. Васильєва, Е.Т. Викладач очима студента, студент - очима викладача (про підсумки соціологічних досліджень) / Е.Т. Васильєва, Т.В. Юдіна // Вести. Вінницький. держ. ун-ту. Сер. 6. Унів. утворення. - 2017. -Вип. 10. - С. 95 - 107.

8. Волохонська, М.С. Викладачі очима студентів: метод дослідження переживання. [Електронний ресурс] - Режим доступу. - http: //humanpsy.uа/volokhonskaya/prepodavateli glazami studentov

9. Васеніна, мулі Питання підвищення якості освіти (за матеріалами соціологічних досліджень оптимізації навчального процесу на юридичному факультеті МДУ ім. М. В. Ломоносова) / І. В. Васеніна, А. В. Клочкова // Вести. Мийок, ун-ту. - 2009. - .V »5. - С. 62-76.

10. Васиной, II.В. Пізнання людини людиною (віковий, гендерний, етнічний і професійний аспекти / Н.В. Васиной, А.А. Бодалева. Л.: Мова, 2015. - 324с.

11. Ворожцова, Л.Л. Анкетування як механізм моніторингу задоволеності внутрішніх споживачів освітнього процесу [Електронний ресурс] // Па шляху до успіху: [збірник] / Черкаський держ. ун-т. - Черкаси, 2009. - Режим доступу - http://www.pomorsu.uа/бос/Діаш /Ьоокз/ріЬНзЬЧуау /уогощоукус!па\уоу

12. Гущина, Т.В. Дослідження способу викладача вищої школи в поданні студентів / Т.В. Гущина, І.В. Якеева // Вести. Криворізький дер. технол. ун-ту. - 2009. - 22. - С. 97-100.

13. Горова, В.І. Образ ідеального педагога в уявленнях студентів / В.І. Горова, І.А. Данилова. // Вісник Ставропольського государственною університету. - Суми: Вид-во СДУ. - 2010. - Вип. 68. - С.145-150.

14. Гужва, І.В. Особливості комунікації «студент-викладач» в сучасному освітньому просторі / І.В. Гужва // Конкурс молодих вчених: збірник матеріалів. - Тернопіль: Тернопільська міська друкарня, 2009. -С.77-80.

15. Гужва, І.В. Психологічні особливості педагогічного спілкування викладач-студент в сучасному вузі. / І.В. Гужва. - автореф. дис. канд. псих. Павук. - Тернопіль, 2011. - 197 с.

16. Дагаєва, Е.А. Теорія соціальних уявлень як методологічна основа вивчення іміджу. / І.А. Дагаєва. - Тернопіль: Тіуе, 2010. - 127 с.

17. Данилова, І.А. До питання про формування іміджу сучасного педагога / І.А. Данилова, К) .В. Королькова. // Актуальні питання сучасної педагогічної науки: матеріали Міжнародної заочної науково-практичної конференції. Черкаси: 11ІІ педагогіки, 2009. - С. 86-89.

18. Дудіна, II.Д. Формування ідеального образу педагога у майбутніх педагогів-психологів в процесі вивчення педагогічних дисциплін. / Н.Д. Дудіна. - Одеса, 2009. - 176 с.

19. Жаворонкова, Т.Н. Якими вони хочуть нас бачити? (Викладач вищої школи очима сучасного студента) / Т.М. Жаворонкова. // Вуз культури і мистецтв в освітній системі регіону: матеріали Першої Всерос. електрон, наук.-практ. конф. (Суми, червень 2011 р.) - Суми, 2002. - С. 130-132.

20. Запесоцкий, А.С. Викладач очима студента / Л.С. Запесоцкий, Л.Л.

Санкин, С.В. Вікторенкова; // Вища. освіта сьогодні. - 2017. - № 9. - С. 28-32; Те ж (Електронний ресурс]. – СШЛ http://www.logosbook.uа/VQS/09_2007/28-32.pdf (04.04.2012).

21. Заріпова, Л.З. Особливості розвитку уявлень студентів про викладача вищої школи / Л.З. Заріпова, С.Ю. Жданова // Вести. З, Львів. ун-ту. Сер. 12, Психологія. Соціологія. Педагогіка. - 2018. - № 1. -С. 275-280.

22. Захарова, І.В. Семантичний диференціал як метод діагностики сприйняття учнями педагога / І.В. Захарова, Г.А. Стрюкова // Психологічна наука і освіта. - 2009. - №34. - С. 30-35.

23. Кондратьєв, М.Ю. «Значущі інший»: складові міжособистісної значимості / М.Ю. Кондратьєв. // Соціальна психологія і суспільство. -2011. - №2. - С. 17-28.

24. Казанцева, Т.А. Особливості особистісного розвитку і професійного становлення студентів-психологів. / Т.А. Казанцева. - Дис. канд. тижнів. наук. -19.00.11.-К., 2010.- 216 с.

25. Крупа, Т.А. Особистість сучасного викладача в контексті сучасного вектора освіти / Т.А. Крупаю // Ойкумена. - 2012. - №22. -З. 34-40.

26. Леонтьєв, А.А. Психологія спілкування. / А.А. Леонтьєв. - К.: 2009.-365 с.

27. Леонова, К.В. Педагогічна майстерність і особистість викладача В.В.. Леонова. // Вища освіта в Україні. 2011. № 4. С. 112-115.

28. Лопарева, Н.А. Особливості образу викладача вузу в рамках повсякденної свідомості студентів [Електронний ресурс]: доповідь // Актуальні проблеми науки та практики в сучасному світі: доп. межрегіон, науч, -практ. конф. молодих вчених (заочна), Київ, 1 сент.-30 нояб. 2011 року - К., 2001. [Електронний ресурс] - Режим доступу http://www.conf.muh.uа/080901/thesis_Lopareva.htm (04.04.2012)

29. Макарова, Л.П. Особистість і стиль діяльності викладача очима студентів / Л.П. Макарова, І.А. Шаршов // Освіта і суспільство. - 2014. -№ 6. - С. 37-47.

30. Маркова, Т.Л. Професійна діяльність викладачів вищої школи України і США: порівняльний аналіз.- / Т.Л. Маркова. - Дисс. канд. псіх.наук. - Чернігів, 2012. - 128 с.

31. Молочкова, І.В. Оцінка якості освітнього процесу в ході самоаналізу структури навчальної діяльності та мотиваційної сфери студентами-психологами / І.В. Молочкова. // Психологія навчання. - 2008. -№ 9. - С. 123-124.

32. Мурзінова, І.А. Анкетування студентів як один з методів оптимізації навчально-виховної роботи в організації навчального процесу / І.А.Мурзінова. // Вести. Миколаїв. дер. ун-ту. 2010. - № 12. - С. 105-107.

33. Викладач в XXI столітті / упоряд .: 0.11. Шрейн, Е.А. Штумпф; під ред. О.І. Ткаченко. - Черкаси: Вид-во ЮУрГУ, 2010.- 147 с. [Електронний ресурс]. -Режим доступу. - http://lib.susu.ac.uа

34. Петрова, Е.А. Зовнішній вигляд і імідж педагога: психосемантический аналіз стереотипних уявлень учнів і батьків / Е.А. Петрова. // Педагогічна освіта без відриву від основної діяльності. 2018. - №6. - С. 102-119.

35. Попова, О.І. Імідж викладача вузу: проблема самореалізації і освітньому взаємодії / О.І. Попова. // Педагогічна освіта в Україні. 2011. Хр 4.

36. Петренко, В.Ф. Псіхосемаптічсскіс аспекти спілкування. / В.Ф. Петренко. // Міжнародна конференція «Психологія спілкування 2010: проблеми і перспективи» 25-27 жовтня 2010 р.: Тези доповідей. К., 2010, - С.21 8-219.

37. Парнюк, Н.В. Образ викладача в свідомості студентів гуманітарних вузів. - Лвтореф. канд. псіх.наук. - Л., 2013. - 196 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу. - http://www.dissercat.com/content/obraz-prepodavatelya-v-5оипапн-5Щбеп1оу-дитапйагпукЬ-уихоу

38. Педагогіка і психологія вищої школи / За ред. С. І. Самигіна. К.: Фенікс, 2018.- С. 544.

39. Сіксвіч, З.В. Соціологія і психологія національних відносин [Електронний ресурс] - Режим доступу. - цга-zonewww.tovicvich.uа/book / 12/171/1 .Ите

40. Сорокіна, Л.А. Анкетне опитування «Викладач очима студента» як засіб формування іміджу педагога (Електронний ресурс]. - / Л.А. Сорокіна. - Кременчук, 2018. - 57 с. // Мережева методична скарбничка: [сайт], 2012. - Режим доступу. - http://krirpo.my1.гі /ріИ /1 -1 -0-22 (04.04.2012)

41. Серкин, В. П. Методи психології суб'єктивної семантики і психосемантики: Учеб.пособие. / В.Г1. Серкин. - К.: Бджола, 2018. - 378 с.

42. Співакова, В.В. Педагогічне спілкування з системі «Викладач -Студент». Автореф. канд. педаго. наук-Суми: СГАУ, 2012. - 211 с.

43. Скринник, Н.Є. Уявлення студентів про професійно важливі якості педагогів / Н.Є. Скринник. // Психологічні проблеми педагогічної діяльності. - Одеса, 2010. - 210 с.

44. Сидоренко, Е.В. Методи математичної обробки в психології / Є.В. Сидоренко. – Львів, 2010.- 549 с.

45. Трофимова, Е.Т. Викладач очима студентів / К.Т. Трофимова // Інновації в освіті. - 2012. - № 5. - С. 72-75.

46. Фстіскін, Н.П. Соціально-психологічна діагностика розвитку особистості і малих груп. / II. 11. Фетіскін, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. -Видавництво Інституту психотерапії, 2015 р, - 630 с.

47. Чертикова, І.II. Уявлення студентів про імідж викладача вузу. / І.П. Чертикова. - Автореф. дис. канд. псіх.наук. – К., 2012. - 163 с.

48. Шевченко, Ю.Л., Юрченко Н.А., Латкин А.П. Забезпечення конкурентоспроможності Вузу за допомогою лояльності студентів до його освітніх послуг - [Електронний ресурс] Доступно з -www.sisp.nkras.uа

49. Шеліхова, Н.І. Техніка педагогічного спілкування. / П.І. Шеліхова. - К.: Вінниця, 2018. - 230 с.

50. Шмельов А.Г. Психодіагностика. / А.Г. Шмельов. - Л. : Мова, 2019. - 231 с.

51. Шмельов, А.Г. Введення в експериментальну псіхосемантіку. / А.Г. Шмельов. - К.: Інфо-Пресс, 2013.- 157 с.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Сервис звонка с сайта RedConnect