Вербальні засоби маніфестації емоцій у художньому творі Василя Шкляра "Маруся"

твір Василь Шкляр Маруся

Обсяг: 25 ст.
Предмет: Українська мова.
Тип роботи: курсова.

Щоб отримати повний текст роботи звертайтеся за контактами, які є на сайті.
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Поняття та види емоцій.
1.1. Проблематика трактування терміна «емоція» у лінгвістиці.
1.2. Сутність поняття «емоція» та його видів.
1.3. Принципи вербалізації емоцій
РОЗДІЛ 2. Прямі форми вияву емоцій у романі Василя Шкляра «Маруся».
РОЗДІЛ 3. Непрямі форми вияву емоцій у досліджуваному художньому творі.
ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП
Протягом останніх років спостерігаємо посилену увагу до вивчення емоційного стану людини. Відтак було досягнуто значних результатів у дослідженні механізмів мовного та мовленнєвого вираження емоцій людини, їх інтерпретації як об’єктивної сутності адресанта та адресата. Вивчення засобів вираження емоційного значення є однією з актуальних проблем сучасного мовознавства. У контексті когнітивно-дискурсивної парадигми розвитку лінгвістики комунікація виявляється одним із центральних об’єктів наукових досліджень та породжує постійну рефлексію у науковому суспільстві. Зростаючий інтерес до цієї проблеми з боку вітчизняних та зарубіжних учених і відносно швидке накопичення конкретних знань у цій сфері викликають необхідність вивчення мовних засобів вираження емоційного значення в мовленні.
            Емотивність є однією з характерних ознак художнього дискурсу, що справляє значний вплив на читача, змушує його переживати разом з персонажами твору. Один із розповсюджених способів актуалізації емоцій полягає у їх вербалізації в мовленні за допомогою спеціальних мовних засобів і мовленнєвих механізмів.
            Вплив емоцій на людину активно досліджується психологами, які переконані, що, незважаючи на силу переживання, у людському організмі відбуваються зміни фізіологічного характеру. Людина висловлює лише те, що є вагоме, необхідне і близьке її світогляду, тому письменники відображають ті елементи мови тіла, які є притаманні психоментальності етносу і, на їхній погляд, характерні для тієї чи іншої емоції.
            Мета дослідження полягає у з'ясуванні вербальних засобів маніфестації емоцій у романі Василя Шкляра «Маруся», дослідження зумовлюється специфічною системою дискурсу і відповідними традиціями комунікативної культури.
            Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:
·                                           вивчити теоретичні засади дослідження поняття «емоція»;
·                                           проаналізувати та вивчити види емоцій;
·                                           подати характеристику та види цього лінгвістичного явища;
·                                           визначити прямі форми вияву емоцій у романі В. Шкляра «Маруся»;
·                                         охарактеризувати непрямі вербальні засоби маніфестації емоцій у досліджуваному художньому творі.
             Об’єктом дослідження обрано текст роману Василя Шкляра «Маруся».
             Предмет дослідження –  вербальні засоби маніфестації емоцій у досліджуваному художньому творі, зокрема прямі та непрямі форми вияву емоцій.
             Актуальність роботи зумовлена загальною тенденцією гуманітарної парадигми знання до вивчення когнітивних і комунікативних аспектів дискурсивної діяльності людини. Включення вербальних засобів маніфестації емоцій у романі Василя Шкляра «Маруся» до наукового обігу та з'ясування його лінгвокультурної специфіки становить собою новий ракурс цієї проблеми, який може посприяти подальшому усвідомленню стратегій і тактик художнього мовлення, що мають чинність і для українських авторів сьогодення. Розв’язання наукової проблеми, яку становить собою дослідження, може посприяти осмисленню того впливу, що його чинить мовець на співрозмовника, виявляючи при цьому прямі та непрямі засоби вияву емоцій.
Теоретичною базою при написанні курсової роботи були праці як вітчизняних, так і зарубіжних лінгвістів. Це такі дослідники: Арнольд І. В., Бацевич Ф. С., Вансацька Е. А., Вежбицька А., Гончарук М. М., Калимуллина Л. А., Киселюк Н. П., Негрич Н., Романюк І., Тараненко К. В., Селіванова О. О.
Джерельною базою для курсової роботи є роман Василя Шкляра «Маруся»[1].
Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, основної частини – трьох розділів, висновків, списку використаної літератури.
У вступі викладено основні теоретичні засади дослідження, обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено мету, сформульовано завдання, об’єкт та предмет дослідження курсової роботи, вказані основні методи, зазначено теоретичну та джерельну базу роботи, коротко схарактеризована структура мовознавчого дослідження.
У першому розділі сформульовано основні теоретичні засади дослідження поняття «емоція», подано загальну характеристику та види цих мовних явищ. Проаналізовано різні класифікації цих лінгвістичних явищ.
Другий розділ характеризує прямі форми вияву емоцій у романі Василя Шкляра «Маруся».
У третьому розділі подано аналіз непрямих форм вияву емоцій у художньому творі.
У висновках здійснено узагальнення вирішених завдань та досягнутої мети, сформульованих у вступі.
У списку використаної літератури подано праці, на основі яких проведене дослідження.

Щоб отримати повний текст роботи звертайтеся за контактами, які є на сайті.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Сервис звонка с сайта RedConnect