ДИПЛОМНА: Екзестенційна проблематика в творчості Марії Ясножевської Павліковської

 

Предмет: література, зарубіжна література, бібліографія.
Тип роботи: дипломна, магістерська.
Об'єм роботи: 90 сторінок А4
Унікальність тексту: 87%

Екзистенційна філософія Марії Ясножевської Павліковської позначила свої сутнісні параметри після першої світової війни, отримавши в умовах глобалізації самоочевидне значення актуальної філософської, культурологічної проблеми сучасності. Саме тому звертаємо увагу на те, що екзистенційні традиції, які набули широкого поширення в творах Марії Ясножевської Павліковської, були характерні і для польської культури того періоду загалом.

Щоб отримати повний текст роботи звертайтесь за контактами, які є на сайті


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТРАДИЦІЇ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМУ У ЛІТЕРАТУРІ (СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНИЙ АСПЕКТ)
1.1. Теоретичні ідеї та художня практика західноєвропейських екзистенціалістів
1.2. Особливості сприйняття та реалізації ідей екзистенціалізму у літературі ХХ століття 
1.3. Особистісний рівень екзистенціальної проблематики в творах письменників ХХ століття 

РОЗДІЛ 2. ТРАДИЦІЇ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМУ У ТВОРЧОСТІ МАРІЇ ЯСНОЖЕВСЬКОЇ ПАВЛІКОВСЬКОЇ
2.1. Екзистенціальний досвід Марії Ясножевської як підстава творчої діяльності
2.2. Екзистенційні смисли творів Марії Ясножевської
2.3. Метафоричність втілення Марією Ясножевською екзистенціальної проблематики

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛАНОТАЦІЯ

Дипломна робота викладена на 90 сторінках, вона містить 2 розділіи,  106 джерел в переліку посилань.
Об’єктом розгляду стали твори Марії Ясножевської Павліковської «Зловісний портрет» та «Пані вбила пана».
Предмет роботи – втілення традицій екзистенціалізму у творах Марії Ясножевської Павліковської першої половини XX століття.
Метою роботи є формування цілісного уявлення про особливості втілення польською культурою першої половини ХХ ст. традицій екзистенціалізму представлених в роботах Марії Ясножевської Павліковської. 
У першому розділі розглянуто теоретичні ідеї та художня практика західноєвропейських екзистенціалістів, визначено особливості сприйняття та реалізації ідей екзистенціалізму у літературі ХХ століття, простежено особистісний рівень екзистенціальної проблематики в творах письменників ХХ століття. 
У другому розділі – досліджено екзистенціальний досвід Марії Ясножевської як підстава творчої діяльності, проаналізовані, проаналізовані екзистенційні смисли творів Марії Ясножевської, визначено метафоричність втілення Марії Ясножевської екзистенціальної проблематики.
За результатами роботи зроблено висновки та пропозиції щодо екзистенційної проблематики в творчості Марії Ясножевської.
Ключові слова: Марія Ясножевська, екзистенціалізм, література, творчість, проблематика, ідеї екзистенціалізму.


ВСТУП

Актуальність дослідження обумовлена тим, що у суспільстві людина як і століття тому, ставить за мету непросто пошуку сенсу життя, але обгрунтування принципів індивідуального буття.
Криза особистісної ідентифікації та самоідентифікації, пов'язана з порушенням цілісності та гармонійності екзистенційно-буттєвих взаємозв'язків людини та навколишнього світу, що займала уми мислителів різних епох і почала формувати самостійну філософську течію в XIX столітті, згодом тільки поглиблюється.
Катастрофа Першої світової війни оголила недостатність сил та можливостей європейської культури, заснованої на вірі у прогрес, у раціональність історії. Людина виявила себе не стільки як «людина розумна», визначальними характеристиками якої були пізнання та освоєння зовнішнього світу (природи) і на цій основі перетворення самого себе як соціально-природної істоти, скільки як істоти кінцевої та тендітної, позбавленої підстав, що не вписується в раціонально обумовлені норми буття. «Після світової катастрофи 1914-18 рр. уявлення людей, що пережили війну, змінилися в діаметрально протилежному напрямку. Більшість їх минула війна стала найважливішим досвідом і уроком їхнього життя, особливо тих, кого війна наздогнала у першій половині їх життєвого шляху. З цього досвіду виходили, намагаючись подолати розгубленість та розпач післявоєнної розрухи. Історія людства «з чогось міцного, що має виразний для ratio напрямок, перетворилася на ризиковану справу, на щось негарантоване, непередбачуване» [54, с.988]. Саме за таких умов в роботах Марії Ясножевської Павліковської формується екзистенцій ний тип філософської думки. 
Екзистенційна філософія Марії Ясножевської Павліковської позначила свої сутнісні параметри після першої світової війни, отримавши в умовах глобалізації самоочевидне значення актуальної філософської, культурологічної проблеми сучасності
Саме тому звертаємо увагу на те, що екзистенційні традиції, які набули широкого поширення в творах Марії Ясножевської Павліковської, були характерні і для польської культури того періоду загалом.
Екзистенціалізм Марії Ясножевської Павліковської не обмежується рамками філософствування, він проник у мистецтво: у прозу, поезію, драматургію, живопис. У першій половині ХХ століття екзистенційна проблематика втілюється і в радіовиставахх, де проблема реалізації мистецького задуму/екзистенційної проблематики, донесення до слухача тих смислів, які закладає автор, посилюється. Так, у вищевказаних літературі, живопису, музиці мають місце лише кодування (автором) і декодування (слухачем). Радіо передбачає аудіовізуальне заломлення авторських смислів у свідомості сценариста, оператора, актора, режисера і тільки потім глядача. Але навіть ця обставина не стала на заваді проникненню екзистенціалізму.
Екзистенційна проблематика Марії Ясножевської Павліковської, хай і не характерна для сучасної епохи, для будь-якої європейської країни, а найчастіше і для кожної людини. Світові катастрофи: війни, терористичні атаки, природні катаклізми тощо змушують багатьох зупинитися і задуматися: «навіщо ми живемо?», «чому так відбувається?», «що можна зробити, щоб уникнути повторення трагедії?». Щодня людина обирає: чи ставити ці питання, чи прагнути їх вирішення.
Екзистенціалізм Марії Ясножевської Павліковської з її прагненням до свободи, з бажанням зробити людину здатною вибирати і прийняти наслідки вибору був дуже актуальним і парадоксально значимим для польської культури. Але зараз він ще актуальніший. На тлі думок, що все частіше звучать «іншим» (єдино правильним) шляхи розвитку Польщі, необхідно пам'ятати, що у Польщі зі світовою культурою, філософією та мистецтвом набагато більше спільного, ніж різного: «Справжнє іменник до прикметника „польський” – є „європеєць”» [39].
Об'єктом дослідження у цій роботі стали твори Марії Ясножевської Павліковської «Зловісний портрет» та «Пані вбила пана».
Предмет дослідження: втілення традицій екзистенціалізму у творах Марії Ясножевської Павліковської першої половини XX століття.
Метою дослідження є формування цілісного уявлення про особливості втілення польською культурою першої половини ХХ ст. традицій екзистенціалізму представлених в роботах Марії Ясножевської Павліковської. 
Відповідно до мети роботи нами були поставлені такі завдання:
- розглянути теоретичні ідеї та художня практика західноєвропейських екзистенціалістів;
- виявити особливості сприйняття та реалізації ідей екзистенціалізму у літературі ХХ століття; 
- простежити особистісний рівень екзистенціальної проблематики в творах письменників ХХ століття; 
- дослідити екзистенціальний досвід Марії Ясножевської як підстава творчої діяльності;
- проаналізувати екзистенційні смисли творів Марії Ясножевської
- дослідити метафоричність втілення Марії Ясножевської екзистенціальної проблематики.
Уроботі використовувалися такі методи:
- герменевтичний метод (затребуваний як під час аналізу літературних текстів, і під час розгляду радіовистав);
- порівняльний аналіз (для виявлення подібностей та відмінностей у творах Марії Ясножевської Павліковської).
Орієнтованість роботи на особистості творів Марії Ясножевської Павліковської стала основою для теоретико-культурологічної актуалізації антропоцентричного, у тому числі біографічного підходу. При зверненні до індивідуального розуміння та переживання творцями екзистенції використано соціально-психологічний метод. Вивчення взаємовпливу реальної життєвої ситуації та її художнього втілення основі культурно-історичного методу дослідження.
Крім того, при докладному аналізі різних культурних феноменів використовувалися структурно-функціональний та синергетичний методи.
Наукова новизна роботи полягає в екстраполяції традицій екзистенціалізму не тільки на особистості та проблематику діяльності тих представників культури, чию творчість традиційно розглядають у даному аспекті, але і на тих, чия творчість раніше не відносили до явищ, пов'язаних з екзистенціалізмом зокрема Марію Ясножевську Павліковську. Життя і творчість М. Ясножевської вперше досліджено стосовно проблеми архетипу, що став підставою для доказу присутності екзистенціалістської проблематики у творчості письменниці. Вперше аналізується взаємовплив екзистенційних переживань та ідей Марії Ясножевської Павліковської, відображених в особистому щоденнику – «Зловісний портрет. Вперше з культурологічної позиції розглядаються фантастичний твір Марії Ясножевської Павліковської «Зловісний портрет» та соціально-історична "Пані вбила пана", де також виділяється екзистенційна проблематика.
Теоретична значущість дослідження: у межах дослідження виявлено взаємодію польської культури ХХ ст. зі світовою традицією екзистенційного світосмислення; систематизовано традиційні для європейської культури риси екзистенційної філософії стосовно особливостей їх трансформації в польській культурі ХХ століття; виділено та актуалізовано особливості взаємодії творчої особистості з тоталітарним суспільством, що визначаються як екзистенційна проблема.
Практична значущість дослідження пов'язана з аналізом творів літератури, що належать Марії Ясножевської Павліковської, а також виявлення традицій екзистенціалізму в цих творах. Матеріали даного дослідження можуть бути використані для розробки навчальних посібників та семінарів з практичних дисциплін для учнів за спеціальністю «Культурологія» та «Філософія». Висновки, наведені у дослідженні, можуть становити інтерес для фахівців у галузі культурології, філософії, мистецтвознавства. Основні положення дослідження та бібліографічний список можуть бути корисними при розробці лекцій та спецкурсів з вивчення проблем культури ХХ століття, теорії та історії творчої особистості. Крім того, відповідно до соціально-політико-економічних реалій сучасного життя, що швидко змінюються, важливо приділяти особливу увагу вихованню моральності у читача (у тому числі дорослого), не забуваючи про соціально-психологічну місію будь-якого гуманітарного дослідження.
Структура роботи. Робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, що містять ____ найменування. Загальний обсяг роботи  ______ сторінок.ВИСНОВКИ

У цій роботі ми досліджували екзистенційну проблематику творчості Марії Ясножевської Павловської, яка знайшла втілення у творах польської поетеси першої половини ХХ століття: у «Сатана породив війну», «Жертовний голуб», «Троянда і палаючі ліси», «Поетичний записник» та «Кристалізація».
Ми відзначили той факт, що екзистенційна філософія як самостійна течія оформилася лише в ХХ столітті, хоча екзистенційні проблеми цікавили мислителів задовго до цього. Тому, попри екзистенційні шукання мислителів, таких як Н.А. Бердяєв, Л.І. Шестов, М.К. Мамардашвілі, В.С. Біблер, та ін. в основі дослідження ми розглядали західноєвропейських мислителів: Ж.-П. Сартра та А. Камю.
Маючи їхні уявлення, сформували комплекс найбільш характерних рис «екзистенційного» персонажа. Насамперед, він має бути готовим до здійснення вибору та прийняття його наслідків. По-друге, вибір цей, безперечно, спирається на прагнення людини до істини, ясності. Герой бунтує проти навколишньої дійсності, результатом їхнього протистояння стає формування екзистенційної ситуації. Аналізуючи роботи Ж.-П. Сартра та А. Камю, виявили ознаки останньої: екстремальні умови життя індивіда, обмеження волі, ламка гордості. Також були узагальнені способи абстрагування особистості, такі як просторове та психологічне (внутрішнє) віддалення від оточуючих, відсутність емоції, відчуття власної нікчемності, втрата життєвих цінностей та взагалі інтересу до власного існування.
Особливості культурного середовища були обумовлені наявністю тоталітарного суспільства, а отже, і тоталітарним мисленням його членів. Для аналізу цього аспекту звернулися до робіт Х. Арендт та Е. Фромма і з'ясували, що для людини, поміщеної в таке середовище характерне прагнення, з одного боку, здобути свободу, з іншого – стати частиною великої та сильної системи. Цей конфлікт і призводить до екзистенційного прагнення «бунтаря»/творчої особистості пізнати себе та осмислити власне життя.
Досліджували проблему взаємин людини та тоталітарного суспільства, звертаючись до літературних творів Марії Ясножевської Павловської першої половини ХХ століть: «Сплячий екіпаж», «Свіжий шовк» та «Профіль дами в білому».
У ході дослідження твору «Париж» виявили такі аспекти екзистенційної проблематики: прагнення героїв пізнати сенс буття та його складових, засноване не так на раціональних, але в інтуїтивних здібностях людини. Тим не менш, говоримо про те, що екзистенційна проблематика «Париж» Марії Ясножевської Павловської виявляється в особистісному аспекті. Другим аспектом, виявленим нами на основі актуалізації екзистенційної традиції, є страх у всіх його проявах: страх розлучитися, загинути, розчаруватися в собі, страх втратити дочку тощо. Для філософії екзистенціалізму характерна проблема вибору: головний герой завжди балансує між будинком та зоною, зрадою та честю, жагою наживи та міцною родиною. У ході дослідження також окреслили проблему самотності героя як найбільш характерну рису героїв Марії Ясножевської Павловської. Герой самотній не тільки тому, що не приймає закони, за якими живе суспільство, а й соціум зрікається нього: люди, що пережили «Відвідування», не можуть виїжджати в інші міста, боятися його дочки, не розуміють, чому він так прив'язаний та ін.
Авторка твору прагнуть осягнути сенс породження, властиве повсякденному житті, де буденність перетинається з вічністю. Зображує присутність екзистенційної проблеми, у вірші приділяється більша увага соціальної лінії, за допомогою якої створюється екзистенційний простір життя героїв.
Порівнявши уявлення західноєвропейських екзистенціалістів з умовами існування, поведінкою, промовою героя Марії Ясножевської, з'ясували, як у «Лісова тиша» виявляє риси екзистенційного вакууму, вивчили причини його появи.
У творах Марії Ясножевської також виявили унікальні аспекти проблеми, що вивчається, характерні конкретно для її творів, такі як суворі кліматичні умови; тяжка, підневільна, принизлива праця і не типовий для екзистенціалізму феномен блатаря, що розглядається як причина екзистенційного вакууму у двох аспектах: з одного боку, це представник влади, з іншого - бездуховна істота (не людина), всіма можливими способами (фізичними та моральними) знищує все навколо себе.
За підсумками проведеної роботи можемо зробити висновок: творчий досвід Марії Ясножевської спирається на екзистенційні уявлення про причини формування та прояви екзистенційного вакууму, хоча авторка вводить власні витоки та ознаки абстрагування особистості. Герой твору «Пари» зрікається емоцій, замикається у своєму внутрішньому світі, зазнає страждань (фізичних і духовних), завданих зовнішніми чинниками.
Крім цього, проаналізували особливості формування уявлень Марії Ясножевської про людяність за допомогою актуалізації автором (через автобіографічного героя, а також самоідентифікацію) архетипних уявлень про чоловіка. Цей аналіз дозволяє говорити про поєднання у творчості Марії Ясножевської особистісного та побутового аспектів екзистенційної проблематики, характерної для твору «Париж».
 Тема ув'язнення, втілена у творах Марії Ясножевської, знаходить своєрідне відображення і в творі «Блакитний мигдаль», де вважали за можливе простежити формування екзистенційної ситуації. Саме простір табору (табір-фортеця-монастир) стає причиною роздумів героїв про сенс життя і своє місце. Особливість формування екзистенційної ситуації залежить від того, хто про це розмірковує. Так, автор представляє єдину точку зору (це зумовлено автобіографічністю героя та неприйняттям Марією Ясноевськоюї табірної дійсності). Навпаки, визначає не свій досвід, а представляє художнє твір. Саме це зумовлює неоднозначність щодо суджень про табір. У романі представлені картини світу ув'язненого, начальника, засудженого священика, робітниці та ін. Саме індивідуальне сприйняття формує уявлення про простір табору, що наділяється тими якостями, якими володіє той, хто роздумує. Але для кожного цей простір стає ворожим у зв'язку з його багатозначністю: для особистості священика нехарактерно перебувати у просторі фортеці та табору та ін.
Звертаємося до значення екзистенційного досвіду як героя (в контексті твору), але й досвіду творця у процесі створення цього твору. У дослідженні проаналізовано особистий щоденник Марії Ясножевської, а також її радіовистава «Пані вбила пана».
Для героїв Марії Ясножевської екзистенційні проблеми не є сигналами із зовнішнього світу, люди живуть усередині цього простору. Почуття страху набуває тут нової якості, він поглинає людину, стає емоційним відображенням світогляду.
Просторове рішення радіовистави також має основу екзистенційні принципи. Так у «Зловісний портрет» індивідуальний простір, із яким герой ідентифікує себе, для соціуму є ворожим. Марія Ясножевська особливим чином актуалізує категорію «дім»: «дім» (у вузькому сенсі – житло, у широкому – те місце, де живуть люди) стає для героя руйнівним простором, а його функцію бере на себе зона: тут герой почувається щасливим (хоча саме це все сильніше віддаляє) його від соціуму). У творі «Сіра завіса» Марія Ясноевська йде ще далі у своїх екзистенційних пошуках. Її герой спалює будинок, він не ідентифікує себе з жодним простором, представленим у картині.
У своїх картинах Марія Ясножевська представляє метафору, завдяки якій глядач візуально сприймає реалістичний простір як фантазійний. Цією характеристикою воно наділяється лише з індивідуального відчуття світу героями. Для задуму Марії Ясножевська використовує не характерний екзистенціалізму спосіб створення художнього образу – метафоризацію, суперечачи принципу буквальної конкретності зображення, що втілюється у виставах Марії Ясножевської двома способами. Перше: авторське рішення. Другий спосіб метафоризація: розкриття внутрішньої сутності героїв, що реалізуються через зовнішні прояви: природні явища, монологи та діалоги.
За підсумками проведеної роботи можемо зробити висновок: незважаючи на відсутність власної екзистенційної школи, яка займалася вивченням не лише творчості (у рамках естетики, культурології, мистецтвознавства), а й особистості (з позицій філософії, психології, соціології тощо) окремої людини у науковій думці ХХ століття, культура першої половини ХХ столітя представлена в творчості Марії Ясножевської характеризується наявністю екзистенційної проблематики.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЕРЕЛ

1. Аббаньяно, Н. Екзистенція як свобода [Текст], Н. Аббаньяно, Питання філософії. 2012. № 8. с. 146-157.
2. Александер-Гарретт, Л. Андрій Тарковський: збирач снів [Текст], Л. Александер-Гарретт. Київ: АСТ: Астрель, 2019. 509 с.
3. Александрова, М. В., Антонець, В. А. Простір «Обителі» як основа буття в романі З. Прилепіна [Текст], М. В. Александрова, В. А. Антонець, Львівський педагогічний вісник. 2015.  № 4. с. 312–317.
4. Аношина, А. В. Тема смерті в «Колимських оповіданнях» В. Т. Шаламова [Текст],А. В. Аношина, Res philologica: Учений. зап. Одеського філ. Поморського держ. ун-ту  Одеса: Вид-во помор. держ. ун-т, 2014. Вип. 4. с. 273-276.
5. Антонець, В. А. Архетипові уявлення про чоловіка у творчості В. Т. Шаламова [Текст],В. А. Антонець, Львівський педагогічний вісник. 2016.  № 2. с. 175-178.
6. Антонець, В. А «Задзеркалля» А. А. Тарковського: «Мартіролог» та «Сталкер» [Текст], В. А. Антонець, Культура. Література Мова. Матеріали конференції «Читання Ушинського»,за ред. М. Ю. Єгорова. Харків: РІО ХДПУ, 2015. с. 196-202.
7. Антонець, В. А. Категорія сенсу у вітчизняних екзистенційних та герменевтичних студіях [Текст],В. А. Антонець, Культура. Література Мова матеріали конференції «Читання Ушинського», за ред. М.Ю. Єгорова.  Харків: РІО ХДПУ, 2015. с. 194-205.
8. Більше, ніж кохання: Жан-Поль Сартр та Симона де Бовуар [Кінокартина], реж. Малова Т. 2015.
9. Биков, Д.Л. "Пікнік на узбіччі" - вся правда. 2 лекції [Аудіозапис], Д. Л. Биков, лекторій «Пряма мова2. –: http:,ua-bykov.livejournal.com/2130884.html, вільний Режим доступу (дата звернення: 20.11.2021).
10. Генії та лиходії. Альбер Камю. Незакінчений роман [Кінокартина], реж. Юлія Мавріна. 2013.
11. Генії та лиходії. Жан-Поль Сартр. Вибір бути Богом [Кінокартина], реж. Т. Малова. 2016.
12. Жертвопринесення [Кінокартина], реж. Тарковський, А. А. 2016.
13. Як йшли кумири. Андрій Тарковський [Кінокартина], реж. Т. Павлікова. 2017.
14. Зворотний бік «Сталкера» [Кінокартина], реж. Майборода, І. Ю., 2018.
15. Сталкер [Кінокартина], реж. Тарковський, А. А. 2019.
16. Антонець, В. А Категорія змісту у творах М. К. Мамардашвілі та В. С. Біблера [Текст], В. А. Антонець, Львівський педагогічний вісник. 2014.  №3. Том I (Гуманітарні науки). с. 207-212.
17. Антонець, В. А. Культурний сенс протистояння людини та тоталітарного суспільства [Текст], В. А. Антонець, Львівський педагогічний вісник. 2012. №3.  Том I (Гуманітарні науки). с. 243-245.
18. Антонець, В. А. Обґрунтування людяності у вигляді актуалізації архетипічних уявлень про чоловіка у творчості В.Т. Шаламова [Текст], В. А. Антонець, Творча особистість 2015: архетип та імідж: матеріали всеросійської наукової конференції з міжнародною участю (до 25-річчя кафедри культурології ЛНПУ, 17-20 грудня 2015 р.), під наук. ред. Н.М. Летіна, Т.С. Злотнікова. Львів: РІО ЛНПУ, 2016. с. 149-156.
19. Антонець, В. А «Пограничча» Андрія Тарковського [Текст]/В. А. Антонець, Ярославський педагогічний вісник. 2015. № 3. с. 250–253.
20. Апанович, Ф. Про семантичні функції інтертекстуальних зв'язків у
«Оповідання» Варлама Шаламова [Електронний ресурс], Ф. Апанович. – Режим доступу: http:,shalamov.uа/research/15/, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
21. Апанович, Ф. Зіход в пекло (Образ Трійці в «Оповіданнях») [Електронний ресурс], М. Ясножевської. – Режим доступу: http:,shalamov.uа/research/89/, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
22. Апанович, Ф. Філіппіка проти сили [Електронний ресурс]/Ф. Апанович. Режим доступу: http:,shalamov.uа/research/52/, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
23. Арендт, Х. Витоки тоталітаризму [Електронний ресурс]/Х. Арендт. – Режим доступу: http:,www.e-reading.club/book.php?book=1017156 вільний (дата звернення: 20.10.2021).
24. Асмус, В. Ф. Метафізика Арістотеля [Електронний ресурс], В. Ф. Асмус. – Режим доступу: http:,filosof.historic.uа/books/item/f00/s00/z0000345/, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
25. Бадью, А. Шаламов та Солженіцин у перспективі [Електронний ресурс], А. Бадью. Режим доступу: http:,shalamov.uа/research/30/, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
26. Бахтін, М. М. До філософії вчинку [Електронний ресурс], М. М. Бахтін. – Режим доступу: http:,www.infoliolib.info/philol/ bahtin/postupok3.html, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
27. Бердяєв, Н. А. Польська ідея. [Електронний ресурс]/Н. А. Бердяєв. – Режим доступу: https:,www.litmir.me/br/?b=113531&p=1, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
28. Бердяєв, Н. А. Самопізнання (досвід філософської автобіографії) [Текст]/Н. А. Бердяєв. Київ: Міжнар. відносини, 2010. 336 с.
29. Березін, В. Доля людини: про творчість Шаламова [Текст]/В. Березін, Книжковий огляд. 2017. №27/28 (липень). с. 21.
30. Берютті, М. Екзистенціалістські позиції в табірній прозі Марії Ясноевської [Текст]/М. Берютті, IV Міжнародні читання. Київ, 18-19 червня 2017 р.: Тези доповідей та повідомлень. Київ: Основа, 217. с. 53-66.
31. Біблер, В. С. Від наукоучення до логіки культури [Електронний ресурс]/В. С. Біблер. – Режим доступу: http:,www.gumer.info/bogoslov_Buks/ Philos/bibler/index.php, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
32. Боде, М. Повернення [Електронний ресурс]/М. Боде, Полььска газета. Державний випуск № 4593. - Режим доступу: http:,www.rg.uа/2008/02/20/tarkovsky.html, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
33. Болдирєв, Н. Ф. Жертвопринесення [Електронний ресурс], Н. Ф. Болдирєв. – Режим доступу: http:,www.tarkovskiy.su/texty/Boldyrev/Boldyrev.html, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
34. Большев, А. О. Твір Марії Ясножевської «Зловісний портрет» у контексті табірної прози ХХ століття [Текст], А. О. Большев, Філологія та культура.  2016. № 4 (46). с. 129-138.
35. Буланов, В. В. Ніцше та екзистенційна філософія культури: навч. посібник [Текст]/В. В. Буланов. Тернопіль: Тер. держ. ун-т, 2006. - 156 с.
36. Бистров, В. Ю. Влада та насильство як проблема філософської антропології [Електронний ресурс], В. Ю. Бистров, Б. В. Марков, Н. В. Кузнєцов. - Режим доступу: http:,vphil.uа/index.php?option=com_content &task=view&id=1273, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
37. Бичков, В. В. Естетика [Електронний ресурс]/В. В. Бичков. – Режим доступу: http:www.studfiles.uа/preview/5435148/, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
38. Візгін, В. П. Екзистенційний філософ під мікроскопом філолога [Електронний ресурс], В. П. Візгін. - Режим доступу: http:,vphil. uа/index.php?id=453&option=com_content&task=view, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
39. Вишневський, Б. Л. Марія Ясноевська: подвійна зірка [Електронний ресурс], Б. Л. Вишневський. – Режим доступу: https:,www.e-reading.club/book.php?book=1010388, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
40. Волкова, Є. В. Парадокси катарсису Марії Ясноевської [Текст], Є. В. Волкова, Питання філософії. 2016. № 11. с. 43-56.
41. Волкова, Є. В. Повтори у прозових текстах М. Ясножевської як породження нових смислів [Електронний ресурс]/Є. В. Волкова. Режим доступу: http:,shalamov.uа/research/88/, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
42. Волкова, Є. В. Естетичний феномен М. Ясножевської [Електронний ресурс]/Є. В. Волкова. – Режим доступу: http:,shalamov.uа/research/13/, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
43. Волкогонова, О. Д. Бердяєв [Електронний ресурс], О. Волконогова, Серія "Життя чудових людей". Режим доступу: http:,philosophy1.narod.uа/www/html/library/volk/berd.html, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
44. Волкогонова, О. Д. Образ Польщі у філософії зарубіжжя [Текст]/О. Д. Волконогова. Київ: УОССПЕН, 2018. 325 с.
45. Вуліс, А. З. Літературні дзеркала [Електронний ресурс], А. З. Вуліс.  Режим доступу: http:,readli.net/chitat-online/?b=305233&pg=1, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
46. Гал, А. Лаконічний вираз табірного досвіду: М. Ясножевської в порівняльній перспективі [Електронний ресурс], А. Гал. Режим доступу: http:,shalamov.uа/research/233/, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
47. Гібу, Н. Т. М. Ясножевської. «Життя народжується з дисгармонії...» Інтерв'ю 1937 [Електронний ресурс], Н. Т. Гібу. Режим доступу: http:,www.tarkovskiy.su/texty/Tarkovskiy/Giby1967.html, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
48. Гордон, А. В. Не вгамував спраги: про М. Ясножевську [Електронний ресурс], А. В. Гордон. – Режим доступу: http:,www.rulit.me/books/ne-utolivshij-zhazhdy-ob-andree-tarkovskom-read-252932-1.html, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
49. Гуревич, П. С. Філософія культури. [Електронний ресурс]/П. С. Гуревич. – Режим доступу: http:,www.gumer.info/bogoslov_Buks/ Philos/gurevich/, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
50. Демидова, З. А. М. Ясножевська у тих екзистенційного вибору сучасних філософів [Електронний ресурс], З. А. Демидова. Режим доступу: http:,vphil.uа/index.php?option=com_content&task=view&id=1261, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
51. Джагалов, Р. М. Ясножевська та шляхи екзистенціалізму [Електронний ресурс], Р. Джагалов. – Режим доступу: http:,www.booksite.uа/varlam/creature_17.htm, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
52. Долгов, К. М. Від Кіркегора до Камю. Філософія. Естетика. Культура [Текст]/К. М. Долгов. Київ.: «Мистецтво», 2010. 400 c.
53. Долгов, К. М. Реконструкція естетичного у західноєвропейській та російській культурі [Текст], К. М. Долгов. Київ: Прогрес-Традиція, 2014.  1034 с.
54. Дремов, А. К. Рецензія на рукопис «оповідань» [Електронний ресурс], А. К. Дремов. – Режим доступу: http:,shalamov.uа/critique/80/, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
55. Євлампіїв, І. І. Художня філософія Андрія Тарковського [Текст], І. І. Євлампіїв. Дніпро: ARC, 2012. 472 с.
56. Єгіазарова, І. Марія Ясножевська: Інтерв'ю з Мариною Тарковською [Електронний ресурс], І. Єгіазарова. Режим доступу: http:,www.vokrug.tv/article/show/andrei_tarkovskii_ego_pogubila_ zhenshchina_ 34091/, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
57. Єрохіна, Т. І., Летіна, Н. Н., Злотнікова, Т. С. Сфери та рівні масової культури: польський дискурс [Текст], Т. І. Єрохіна, Н. Н. Летіна, Т. С. Злотнікова, Львівський педагогічний вісник. 2016. № 5. с. 255 - 264.
58. Єсипов, В. В. Карфаген має бути зруйнований! [Текст]/В. В. Єсипов, Провінційні суперечки наприкінці XX століття. Вінниця: Грифон, 2019. с. 190-195.
59. Єсипов, В. В. Вона твердіша за свій камінь (М. Ясножевська: досвід паралельного читання) [Електронний ресурс], В. В. Єсипов. – Режим доступу: http:,shalamov.uа/research/44/, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
60. Єсипов, В. В. Робота голови чи робота колін? (М. Ясножевська) [Електронний ресурс], В. В. Єсипов. – Режим доступу: http:,shalamov.uа/research/23/, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
61. Зайва Л. Спогади про М. Ясножевську [Електронний ресурс], Л. Зайва. – Режим доступу: https:,shalamov.uа/memory/168, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
62. Заманська, В. В. Екзистенційна традиція у літературі XX століття. Діалоги на рубежах століть [Текст]: навчальний посібник, В. В. Заманська. - Київ: Флінта: Наука, 2012. 304 с.
63. Зіньківський, В. В. Історія польської філософії [Електронний ресурс], В. В. Зіньківський. – Режим доступу: http:,krotov.info/libr_min/08_z/enk/ovsky_31.html, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
64. Злотнікова, Т. С. Особисте, дуже особисте... [Текст], Т. С. Злотнікова, Питання культурології. 2012. № 1. с. 70–73.
 65. Злотнікова, Т. С. Прикордонність як криза в екзистенції М. Ясножевської та її сучасників [Текст], Т.С. Злотнікова, Вісник християнської гуманітарної академії. 2015. Том 16. Випуск 4. с. 333 – 343.
66. Злотнікова, Т. С., Єрохіна, Т. І. Польська самосвідомість у дискурсі особистих політичних інтенцій [Текст], Т. С. Злотнікова, Т. І. Єрохіна, Львівський педагогічний вісник. 2016. № 4. с. 249-259.
67. Злотнікова, Т.С., Єрохіна, Т. І. Homo Extremis польської культури (семантика «прикордонності») [Текст], Т. С. Злотнікова, Т. І. Єрохіна, Львівський педагогічний вісник. 2016. № 3. с. 238–245.
68. Іваненко, А. І. Екзистенціалізм - це арістотелізм [Електронний ресурс], А. І. Іваненко. – Режим доступу: http:,www.docme.uа/doc/1495297/e-kzistencializm-e-to-aristotelizm, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
69. Іванова, І. С. Концепт "Душа" в творі М. Ясножевської "Париж" [Електронний ресурс], І. С. Іванова. – Режим доступу: https:,e-koncept.uа/2016/56956.htm, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
70. Ісаєв, І. Перші та останні зустрічі [Електронний ресурс], І. Ісаєв. – Режим доступу: http:,booksite.uа/fulltext/2sh/ala/mov/5.htm, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
71. Історія філософії. Захід-Польща-Схід. Книжка третя. Філософія ХІХ – XX ст. [Текст]: підручник для студ. вузів, за ред. проф. Н. В. Мотрошилової та проф. А. М. Руткевича. - 2-ге видання. Київ: Греко-латинський кабінет Ю. А. Шічаліна. 2018. 444 с.
72. Каган, М. С. Філософія культури. Становлення та розвиток [Електронний ресурс], М. С. Каган. Режим доступу: http:,www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Fil_Kult/, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
73. Камю, А. Записки бунтаря [Текст], А. Камю; пров. із фр. Київ: АСТ: Астрель: Поліграфіздат, 2011. 381 с.
 74. Камю, А. Калігул [Електронний ресурс], А. Камю. Режим доступу: http:,lib.uа/INPROZ/KAMU/caligula.txt (дата звернення: 20.10.2021).
75. Камю, А. Сторонній [Електронний ресурс]/А. Камю. Режим доступу: http:,e-libra.uа/read/250279-postoronnij.html, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
76. Камю, А. Щаслива смерть [Електронний ресурс]/А. Камю. Режим доступу: http:,e-libra.uа/read/250277-schastlivaya-smert.html (дата звернення: 20.10.2021).
77. Кантор, В. К. До проблеми «повстання мас» [Електронний ресурс]/В. К. Кантор. - Режим доступу: http:,vphil.ru/index.php?option=com _content&task=view&id=1262&Itemid=52, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
78. Кантор, В. К. Любов до двійника. Міф і реальність польської культури [Текст]: нариси, В. К. Кантор. Київ: Науково-політична книга, 2013. 654 с.
79. Карпов, А. О. Соціальна та екзистенційна онтологія освіти [Електронний ресурс], А. О. Карпов. Режим доступу: http:,vphil.uа/index.php?option=com_content&task=view&id=1073&Itemid=52, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
80. Касавіна, Н. А. Екзистенційний досвід у філософський та соціокультурних науках [Текст], Н. А. Касавіна. Київ: ІФ УАН, 2015. 189 с.
81. Кафка, Ф. Перетворення: оповідання [Текст]/Ф. Кафка. Київ: АСТ Київ, 2018. 384 с.
82. Клейменова, О. К. Композиційні побудови образотворчого ряду в історичних фільмах М. Ясножевської [Текст]: автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.03, Клейменова Ольга Костянтинівна; Всепол. держ. ін-т кінематографії. Київ, 2011. 34 с.
83. Коди масової культури: польський дискурс [Текст]: колективна монографія/під наук. ред. Т. С. Злотникової, Т. І. Єрохіною. Львів: РІО ЛНПУ, 2015. 240 с.
 84. Кондаков, І. В. Культурологія: Історія культури Польщі [Текст]: курс лекцій, І. В. Кондаков. Київ: ІКФ Омега-Л, Вищ. шк., 2013. с. 441-458.
85. Кондаков, І. В. Ментальна домінанта цивілізації [Електронний ресурс]/І. В. Кондаков. Режим доступу: https:elibrary.uа/download/elibrary_15596769_59410684.pdf, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
86. Кондаков, І. В. Польська культура: Короткий нарис історії та теорії [Електронний ресурс], І. В. Кондаков. – Режим доступу: http:,textarchive.uа/c-2245151-pall.html, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
87. Концепти культури ХХ століття [Текст]: збірник статей/під наук. ред. Т. С. Злотнікова, Т. В. Юр'євої. Львів: Вид-во ЛНПУ, 2019. 175 с.
88. Коссак, Є. Екзистенціалізм у філософії та літературі [Текст], Є. Коссак. Київ: Видавництво політичної літератури, 2010. 360 с.
89. Котюсов, А. Н. Рецензія на твір М. Ясножевської «Пані вбила пана» [Електронний ресурс], А. Н. Котюсов. – Режим доступу: http:,www.proza.uа/2014/11/03/1068, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
90. Кувакін, В. А. Критика екзистенціалізму Н. А. Бердяєва [Текст], В. А. Кувакін. Київ: Видавництво КДУ, 2016. - 203 с.
91. Кувакін, В. А. Мислителі Польщі [Текст], В. А. Кувакін. Київ: КДО, 2016. с. 394-430.
92. Кувакін, В. А. Релігійна філософія в Польщі [Текст]/В. А. Кувакін.  Київ: Думка, 2010. с. 141-184.
93. Кувакін, В. А. Екзистенціалізм [Текст], В. А. Кувакін, Польська філософія. Словник. Київ, 2019. с. 628.
94. Кузьміна, Т. А. Екзистенційний досвід та філософія [Текст], Т. А. Кузьміна, Питання філософії. 2017. № 12. с. 16-27.
95. К'єркегор, С. Або [Текст], С. К'єркегор. Львів: Амфора, 2011. 832 с.
96. К'єркегор, С. Страх та трепет [Текст], С. К'єркегор. Київ: Академічний проект, 2015. 160 с.
 97. Лосєв, А. Ф. Пристрасть до діалектики [Текст], А. Ф. Лосєв. Київ: Рад. письменник, 2010. 320 с.
98. Лосєв, А. Ф. Філософія. міфологія. Культура [Текст]/А. Ф. Лосєв. Київ: Політвидав, 2011. 525 с.
99. Лоський, В. Н. Нарис містичного богослов'я Сх. Церкви; Догматіч. богослов'я [Текст], пров. із фр. мон. Магдалини (В. А. Рещикової). - 2-ге вид., випр. та перероб. СТСЛ, 2012. 586 с.
100. Мамардашвілі, М. К. Картезіанські роздуми [Електронний ресурс], М. К. Мамардашвіді. Режим доступу: https:,www.e-reading.club/book.php?book=37087, вільний (дата звернення: 20.10.2021).
101. Межуєв, У. М. Якщо людина потребує свободі, те й філософія їй нічого ... [Електронний ресурс], У. М. Межуєв, Нова газета. 29.10.21. – Режим доступу: http:novshestvoxx1.narod.uа/novozilov.html#Section8, вільний (дата звернення: 20.08.2021).
102. Мельвіль, Ю. К. Шляхи буржуазної філософії XX століття: критичні нариси [Текст]/Ю. К. Мельвіль. Київ: Думка, 2013. 273 с.
103. Світ та фільми Андрія Тарковського [Текст]/уклад. А. М. Сандлер. Київ: Мистецтво, 2010. 398 с.
104. Митрофанова, А. М. Ясножевська: «Зловісний портрет» [Електронний ресурс], А. Митрофанова. – Режим доступу: http:,foma.uа/leonardo-da-vinchi-poklonenie-volxvov.html, вільний (дата звернення: 20.08.2021).
105. Молчанова, Н. А. Потенціал жанру (до питання про жанрово-стильові особливості оповідань Варлама Шаламова) [Текст], Н. А. Молчанова, Вісник Львівського університету. Серія 2. Історія, мовознавство, літературознавство. 2010. Вип. 4. с. 107-110.
106. Мотрошилова, Н. В. Картезіанські медитації Гуссерля та картезіанські роздуми Мамардашвілі [Електронний ресурс], Н. В. Мотрошилова. - Режим доступу: http:,filosof.historic.uа/books/item/f00/ s00/z0000073/index.shtml, вільний (дата звернення: 20.08.2021).


ТАКОЖ ЦІКАВІ СТАТТІ:


Немає коментарів:

Дописати коментар

Сервис звонка с сайта RedConnect