Курсова: Поняття іменникової транспозиції

 поняття іменникової транспозиції

Обсяг: 30 ст.
Предмет: Українська мова/література.
Тип роботи: курсова.

Щоб отримати повний текст роботи звертайтеся за контактами, які є на сайті.

ПЛАН
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Поняття «транспозиція» у сучасному мовознавстві.
1.1.   Проблема транспозиції в лінгвістичній літературі.
1.2.   Явище субстантивації в сучасній українській літературній мові.
РОЗДІЛ 2. Іменникова транспозиція у романі О.Гончара «Собор».
2.1. Відприкметникова іменникова транспозиція.
2.2. Віддієслівні іменники сучасної української літературної мови.
2.3. Числівниково-займенниковий перехід  в іменник.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕАТУРИ
ДОДАТОК 1. Субстантивовані іменники роману Олеся Гончара «Собор».


Вступ
           Явища переходу частин мови досліджують мовознавці уже не одне десятиліття. В українській лінгвістиці цю проблему досліджували Ващенко В., Вихованець І., Гнатюк Д., Жовтобрюх М., Горпинич В., Кучеренко І.
           Транспозиція – складне явище трансформації частин мови. Великий внесок у теорію транспозиції здійснив Ш.Баллі. Саме дослідник увів в науковий обіг це поняття. Крім вченого, важливе значення для обґрунтування теорії транспозиції внесли Е. Сепір та Л. Теньєр. У їхніх розвідках пояснюється роль, значення та доречність транспозиції. Також варті уваги тези про окремі аспекти цього мовного явища.
           Крім значення транспозиції в творенні нових лексичних одиниць, велика її роль у перекладознавстві. Вітчизняне мовознавство опрацьовує низку питань, які пов’язані з вивченням транспозиції. Це мовне явище ще не отримало детального обґрунтування. Підходи до аналізу транспозиційних явищ залишаються і сьогодні найбільш дискусійними.
           Метою дослідження є аналіз транспозиційних процесів частин мови в іменник у романі Олеся Гончара «Собор».
           Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1)         дати визначення поняття «транспозиція» в українському мовознавстві;
2)         схарактеризувати іменникову транспозицію;
3)         описати процеси переходу в іменник інших частин мови;
4)         вивчити теоретичні принципи транспозиції іменників;
5)         з'ясувати особливості образно-стилістичного функціонування іменникових транспозицій у романі О. Гончара «Собор».
       Об’єктом дослідження курсової роботи є іменникова транспозиція, що відбувається на сучасному етапі сучасної української літературної мови.
       Предмет дослідження – текст роману Олеся Гончара «Собор»[1].
           На сучасному етапі актуальність курсової роботи визначена потребою подальшого комплексного дослідження мовностилістичного явища іменникової транспозиції у інших прозових торах О. Гончара та багатьох визначних прозаїків. Олесь Гончар – особлива постать в українському літературному просторі. Феномен його творчості не перестає дивувати своєю багатогранністю, глибиною і обширом.
           Характеристика процесу іменникової транспозиції у досліджуваному романі  до сьогодні не здійснено, у цьому й полягає новизна теми дослідження.
           Для вирішення поставлених завдань та з огляду на характер фактичного матеріалу в роботі комплексно використовуються описовий метод – для виділення одиниць роману та для вивчення функціонування мови, іменникових транспозиції з інших частин мови; елементи статистичного методу, використані для аналізу лексичних одиниць роману «Собор». Також часто зверталися до контекстуального аналізу, який допоміг з'ясувати значення слова та його частиномовну належність.
           Теоретичною базою при написанні курсової роботи були праці як українських мовознавців, так і зарубіжних лінгвістів: Вихованця І. Р., Пасічник І. А., Куриловича Є., Теньєра Л., Кубрякової Е. тощо.
           Джерельною базою для курсової роботи обрано роман Олеся Гончара «Собор»[2].
Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, основної частини – двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатка.
У вступі викладено основні теоретичні засади дослідження, обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено мету, сформульовано завдання, об’єкт та предмет дослідження курсової роботи, вказані основні методи, зазначено теоретичну та джерельну базу роботи, коротко схарактеризована структура мовознавчого дослідження.
         У першому розділі сформульовано основні теоретичні положення поняття «транспозиція» у сучасному мовознавстві, з’ясовано роль проблеми транспозиції в лінгвістичній літературі та явище субстантивації в сучасній українській літературній мові.
Другий розділ характеризує іменникова транспозицію у романі О.Гончара «Собор». Здійснено детальний аналіз відприкметникова іменникова транспозиції, віддієслівних іменників сучасної української літературної мови та числівниково-займенникових переходів в іменник.
У висновках здійснено узагальнення вирішених завдань та досягнутої мети, сформульованих у вступі.
У списку використаної літератури подано праці, на основі яких проведене дослідження.


Щоб отримати повний текст роботи звертайтеся за контактами, які є на сайті.

1 коментар:

Сервис звонка с сайта RedConnect