Курсова на тему "Синонімічний ряд у казках"

 синонімічний ряд у казках

Обсяг: 35 ст.
Предмет: Українська мова/література.
Тип роботи: курсова.

Щоб отримати повний текст роботи звертайтеся за контактами, які є на сайті.
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Явище синонімії в українській літературній мові.
1.1. Особливості та класифікація синонімів.
1.2. Синонімічні ряди.
1.3. Джерела і причини виникнення синонімів.
РОЗДІЛ 2. Синонімічні ряди в українських народних казках.
2.1. Морфологічне вираження синонімів.
2.2. Синтаксичні ознаки.
2.3. Стилістична роль синонімів.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП
         Останні роки стрімко пожвавився інтерес дослідження розвитку лексичного складу української мови. Лінгвісти активно вивчають проблематику та фактичну базу лексикології. Також вчені уточнюють принципи і методи роботи. Особливо звернена увага на вивчення лексичного складу жанрів усної народної творчості. Лінгвісти вивчають  явище синонімії сучасної української літературної мови, її склад, функції у фольклорі.
         Цінним об’єктом дослідження є такий жанр усної народної творчості як казка. Адже споконвіків народ уміло та доречно використовував явище синонімії у своїх казках. Це демонструє майстерність народних митців, їх ораторське мистецтво. Активне використання синонімів показує багатство  мови простого народу. Адже вживання синонімів робить мовлення виразнішим і значеннєво багатшим. Ці мовні явища сприяють чіткішому окресленню висловлюваної думки. Найкраще синонімія репрезентує багатство лексичного складу мови. Вона є невичерпним джерелом стилістики.
         Обізнаність авторів казок із синонімічним матеріалом допомагає їм чітко висловлюватися. Також люди таким чином створюють різні комунікативні ефекти. Незнання синонімів, а також невміння використовувати їх у мовленні спричиняє проблему неточного слововживання, бідного словникового запасу та обезбарвлення мовлення.
         На сьогодні є багато наукових праць теоретичного характеру як українських мовознавців, так і зарубіжних лінгвістів, у яких звернено увагу на вивчення явища синонімії.
         Метою курсової роботи є характеристика та аналіз синонімічних рядів в українських народних казках.
         Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1)    охарактеризувати особливості синонімів сучасної української літературної мови;
2)    дослідити основні риси використання явища синонімії у народних казках;
3)    висвітлити особливості морфологічного вираження синонімів у народних казках;
4)    проаналізувати синтаксичні ознаки та стилістичну роль синонімії у казках;
Об’єктом дослідження курсової роботи є тексти українських народних казок.
Предмет дослідження – явище синонімії сучасної української літературної мови, синонімічні ряди.
На сучасному етапі актуальність теми є очевидною. Адже робота є важливим етапом вивчення явища синонімії української літературної мови в одному з найцікавіших жанрів усної народної творчості – казках. Цей жанр фольклору не перестає дивувати своєю багатогранністю, глибиною і обширом. В українському мовознавстві відсутнє дослідження явища синонімії у творах усної народної творчості, зокрема казках. Уже впродовж віків дослідники припадають до цих текстів як до життєдайного джерела. Але осягнути велич казки вельми складно.
Дослідження та аналіз синонімії української мови у народних казках до сьогодні не здійснено. У цьому й полягає новизна теми дослідження. У плані використання синонімів у народні казки досліджено вперше.
Для вирішення поставлених завдань та з огляду на фактичний матеріал в роботі комплексно використовується описовий метод – для виділення одиниць дослідження та для вивчення функціонування мови; елементи статистичного методу, використані для аналізу лексичних одиниць творів, застосовано контекстуальний аналіз, загальний метод лінгвістичного спостереження за мовними явищами, метод лексико-семантичного аналізу мовних одиниць.
Теоретичною базою при написанні курсової роботи були праці як українських, так і  зарубіжних лінгвістів: Білодіда І. К., Борисик І., Ващенка В. С., Грищенка А. П., Єфремової Н. В., Корепанової А. П., Кочергана М. П., Лагутіної А. В., Плющ М. Я., Пономаріва О. Д., Тараненка О. О. Ці вчені вивчають явище синонімії сучасної української літературної мови. Дослідники намагаються з'ясувати досі нерозв’язані питання, що стосуються розвитку синоніміки української мови.
Джерельною базою для курсової роботи є українські народні казки «Як заєць ошукав ведмедя», «Казка про котика та півника», «Про неробу Юрка, маминого синка», «Козак Мамарига», «Іван – мужичий син», «Три брати», «Про бідного парубка і царівну», «Правда і кривда».
Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, основної частини – двох розділів, висновків, списку використаної літератури та одного додатка.
У вступі викладено основні теоретичні засади дослідження, обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено мету, сформульовано завдання, об’єкт та предмет дослідження курсової роботи, вказані основні методи, зазначено теоретичну та джерельну базу роботи, коротко схарактеризована структура мовознавчого дослідження.
У першому розділі сформульовано основні теоретичні положення вживання синонімії сучасної української літературної мови. Подано принципи класифікації синонімів, теоретичні положення групування синонімічних рядів, сформульовано загальні положення доцільності використання синонімів у народних казках.
Другий розділ характеризує синонімічні ряди, які вживаються в українських народних казках. У ньому визначено та схарактеризовано ці мовні засоби, поданий їх аналіз та характеристика, зазначено синтаксичні та стилістичні функції.
У висновках здійснено узагальнення вирішених завдань та досягнутої мети, сформульованих у вступі.
У списку використаної літератури подано праці, на основі яких проведене дослідження.

Щоб отримати повний текст роботи звертайтеся за контактами, які є на сайті.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Сервис звонка с сайта RedConnect